HandlerThread

Background

  |   8 min czytania

Thread

Klasa Thread w Java reprezentuje wątek wykonania programu i jest podstawą wielu implementacji mechanizmów wielowątkowości. Pozwala na wykonanie pracy na innym wątku. W czystej implementacji bez wsparcia innych klas może służyć do wykonywania długich zadań bez komunikacji z wątkiem głównym. Wątek działa niezależnie od cyklu zycia aplikacji, dlatego potrafia przetrwać zmianę konfiguracji czy wyjście z aplikacji (trafia do póli wątków). Zatrzymanie działania następuje automatycznie po zakończeniu pracy lub w sposób manualny (metodą interrupt). Może być tylko raz wykonany zatem każde uruchomienie oczekiwanej pracy wymaga nowej instancji co sprawia, że nie nadaje sie do ponownego użytku. Komunikacja z wątkiem głównym może przebiegać przy użyciu klasy Handler.

class ThreadActivity : AppCompatActivity() {

  val runnable = Runnable {
    //some background job
    runOnUiThread { 
      //UI job if needed
    }
  }
  val thread = Thread(runnable) //pass runnable or create anonymous object

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_thread)

    button.setOnClickListener {
      //do not allow start thread if is started
      if(thread.state == Thread.State.NEW)
        thread.start()
    }
  }

  override fun onDestroy() {
    super.onDestroy()
    if(thread.state != Thread.State.TERMINATED)
      thread.interrupt() //stop the thread if needed
  }
}

Looper

Mówiąc o wątkach w Android nie sposób nie wspomnieć o klasie Looper, która używana jest do uruchamiania pętli wiadomości dla wątku. Wspiera wykonanie pracy wątku przez dostarczanie wybranych wiadomości i zadań z kolejki do odpowiednich obiektów klasy Handler. Każdy wątek Thread może mieć jedną uniknalną instancje Looper.

Handler

Handler umożliwia komunikacje między wątkami poprzez wykorzystanie kanału wiadomości. Jest pośrednio powiązany z wątkiem Thread poprzez bezpośrednie przekazanie obiektu Looper danego wątku w konstruktorze (domyślnie jest to Looper wątku w którym Handler jest tworzony). Działa więc na wątku, który jest właścicielem dostarczonej instancji Looper. Wiadomość Message może być wysyłana z dowolnego miejsca przez sendMessage oraz zostać odebrana przez handleMessage na wątku obiektu Handler. Natomiast zadanie Runnable wywoływane jest metodą post, a jego wykonanie odbywa się na wątku obiektu Handler.

class HandlerActivity : AppCompatActivity() {

  val START = 1
  val FINISH = 2

  val runnable = Runnable {
    //some background job
    handler.sendMessage(createMessage(FINISH, "result")) //send message to handle action
    handler.post { 
      //do action on UI without message communication
    }
  }

  val thread: Thread = Thread(runnable)

  val handler = object: Handler(Looper.getMainLooper()) { //pass Looper of thread owner
    override fun handleMessage(msg: Message?) {
      super.handleMessage(msg)
      if(msg?.what == START && thread.state == Thread.State.NEW) {
        thread.start()
      }
      else if(msg?.what == FINISH) {
        //some action with msj.obj result
      }
    }
  }

  fun createMessage(what : Int, obj : Any) : Message {
    val message = Message()
    message.what = what
    message.obj = obj
    return message
  }

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_handler)

    button.setOnClickListener {
      //instead of direct thread.start() it can be done by sending message
      handler.sendEmptyMessage(START)
    }
  }

  override fun onDestroy() {
    super.onDestroy()
    handler.removeCallbacksAndMessages(null) //remove pending work from MessageQueue
    thread.interrupt()
  }	
}

HandlerThread

HandlerThread jest rozbudowaną klasą Thread, która posiada własną instancję Looper i Handler dzięki czemu potrafi kolejkować zadania i może być użyty wielokrotnie. Zadania wykonywane są synchronicznie w sposób sekwencyjny. Obiekt HandlerThread podobnie jak Thread jest aktywny dopóki nie zostanie zniszczony automatycznie przez system lub ręcznie.

class HandlerThreadActivity : AppCompatActivity() {

  //work to do by requestHandler
  val runnable = Runnable {
    //some background job
    responseHandler.sendMessage(Message()) //send message or post the job
    responseHandler.post { 
      //some UI action
    }
  }

  //handler on the main thread, override handleMessage if needed
  val responseHandler = object: Handler(Looper.getMainLooper()) {
    override fun handleMessage(msg: Message?) {
      super.handleMessage(msg)
      //some action on UI
    }
  }

  //handler on the background thread of handlerThread object
  lateinit var requestHandler: Handler

  //instead of Thread use reusable HandlerThread
  //this can be also done by extend HandlerThread class and putting there Handler object
  val handlerThread = HandlerThread("HandlerThread")
  
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_handler_thread)

    handlerThread.start() //start the thread
    requestHandler = Handler(handlerThread.looper) //now Looper of handlerThread can be passed

    button.setOnClickListener {
      requestHandler.post(runnable) //post the job to MessageQueue
    }
  }

  override fun onDestroy() {
    super.onDestroy()
    //remove tasks and messages from handlers
    requestHandler.removeCallbacksAndMessages(null)
    responseHandler.removeCallbacksAndMessages(null)
    handlerThread.quitSafely() //quit HandlerThread's Looper
    handlerThread.interrupt() //stop current job
  }
}

Pula wątków

Pula wątków (ThreadPoolExecutor) jest pojedynczą kolejką typu FIFO składającą się z grupy wątków roboczych, które w momencie osiągnięcia stanu dostępności pobierają zadanie z kolejki. Umożliwia asynchroniczne wykonanie zadań przy zachowaniu optymalnej strategii przetwarzania wielowątkowoego, dostarcza mechanizm zarządzania wątkami (dodawanie, anulowanie, priorytety) oraz prostą statystykę. Pula wątków może być użyta przez jedną z implementacji interfejsu Executor, Callable czy Future. Przeważnie instancje uzyskuje się przy pomocy metody wytwórczej z klasy Executors oferującej kilka rodzajów typu puli watków.

class ThreadPoolActivity : AppCompatActivity() {

  //this ExecutorService is wrapped ThreadPoolExecutor (this class extends ExecutorService)
  //equivalent of ThreadPoolExecutor with min and max only 1 thread in pool and LinkedBlockingQueue
  val executor : ExecutorService = Executors.newSingleThreadExecutor()

  val runnable = Runnable {
    //some background job
    uiHandler.post {
      //some UI job
    }
  }

  val callable = Callable {
    //some background job and return result
    return@Callable "result"
  }

  val uiHandler = Handler()

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_thread_pool)

    button1.setOnClickListener {
      //use executor with Runnable    
      executor.execute(runnable)
    }

    button2.setOnClickListener {
      //use executor with Callable    
      val future : Future<String> = executor.submit(callable)
      val result = future.get()
      //this can be canceled by run future.cancel()
    }
  }

  override fun onDestroy() {
    super.onDestroy()
    //remove tasks and messages from handlers
    uiHandler.removeCallbacksAndMessages(null)
    executor.shutdownNow() //kill all threads
  }
}