Retrofit

Biblioteki

  |   10 min czytania
(Retrofit 2.5)

Charakterystyka

Retrofit jest klientem HTTP zorientowanym na typowanie obiektów zapytań, używającym do żądań bibliotekę OkHttp. Umożliwia w łatwy sposób pobieranie i przesyłanie danych w formie obiektów lub schemacie JSON za pośrednictwem usługi internetowej opartej na REST. Ponadto pozwala na wykonywanie zapytań w sposób synchroniczny i asynchroniczny z uwzględnieniem uwierzytelniania i rejestrowania stanu operacji. Aby rozpocząć pracę z Retrofit należy dokonać definicji klasy modelu danych, interfejsu deklarującego możliwe operacje HTTP oraz instancji klasy Retrofit.Builder, której zadaniem jest zbudowanie usługi w oparciu o wskazane zależności.

Model

Konwerter podejmuje próbę konwersji otrzymanego wyniku do zadaklerowanego typu klasy modelu o strukturze danych reprezentującej oczekiwany rezultat. Wartości zostają przypisane tylko do właściwości zachowujących zgodność z formatem odpowiedzi, tzn. brakujące lub nadmiarowe pola są ignorowane. Poniższy listing przedstawia przykładową strukturę modelu Product i Producer dla zadanej odpowiedzi w formacie JSON.

{
 "id": 100,
 "name": "Coca-Cola Lime",
 "producer": {
  "id": "200"
  "name": "Coca-Cola Company",
  "country": "USA"
 },
 "price": 2.5,
 "ingredients": ["water", "sugar", "e150d", "lime syrup"]
}
//some classes with properties and getters, setters
data class Product(val id: Int, val name: String, val producer: Producer, val price: Double)
data class Producer(val id: Int, val name: String, val country String)
//converter will just ignore missing ingredients field in model

Interfejs

Rolą interfejsu jest zadeklarowanie metod odwołujących się do zasobów sieciowego API. Za pomocą adnotacji @GET, @POST, @PUT, @DELETE możliwe jest określenie rodzaju zapytania dla architektury REST. Zapytania mogą być parametryzowane przy użyciu argumentów metody oznaczonych jako @Path i @Query. Poza wysyłaniem danych w formie text/plain wspierana jest także obsługa zapytań typu application/x-www-form-urlencoded (adnotacja @FormUrlEncoded) oraz multipart/form-data (adnotacja @Multipart). Dodatkowo możliwe jest ustawienie metadanych nagłówka w adnotacji @Headers.

interface ProductService {

  @GET("products")
  fun getProducts() : Call<List<Product>>

  @GET("products") //add some optional query to request
  fun getProducts(@Query("sort") sort: String) : Call<List<Product>>

  @GET("product/{id}") //parametrize request
  fun getProduct(@Path("id") id: Int) : Call<Product>

  @Headers("Cache-Control: max-age=1000000") //set additional static header
  @GET("producer/{id}")
  fun getProducer(@Path("id") id: Int) : Call<Producer>

  @POST("products/new")
  fun createProduct(@Body product: Product) : Call<ResponseBody>

  @FormUrlEncoded //send as form url encoded
  @POST("producers/new")
  fun createProducer(@Field("name") name: String, @Field("country") country: String) : Call<ResponseBody>

  @Multipart //send as multipart - mainly for files
  @PUT("producer/{id}")
  fun updateProducer(@Path("id") id: Int, @Part("image") image: RequestBody) : Call<ResponseBody>

  @DELETE("product/{id}")
  fun deleteProduct(@Path("id") id: Int) : Call<ResponseBody>

  //some more REST API methods
}

Budowniczy

Aby wykorzystać stworzone API w interfejsie należy zbudować instancje typu Retrofit przy pomocy budowniczego Retrofit.Builder podając przynajmniej bazowe URL oraz opcjonalnie m.in. konwerter (np. Gson, Protobuf, Simple XML), adapter i klienta HTTP. Następnie wykorzystując obiekt Retrofit stworzyć instancję wybranego interfejsu API.

private fun buildService() {
  val retrofit = Retrofit.Builder()
    .baseUrl("http://api.androidcode.pl/") //address not exists, only for example purpose
    .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create()) //Gson is default
    .client(OkHttpClient.Builder().build()) //OkHttpClient is default
    .build()

  service = retrofit.create(ProductService::class.java) //instance of ProductService
  //do calls on service object
}

Zapytanie

Żądanie sieciowe dla metody zapytania zwracającego instancje typu Call może zostać wykonane synchronicznie przy użyciu metody execute lub asynchronicznie metodą enqueue wraz z przekazaniem obiektu zwrotnego typu Callback.

private fun getProductsSync() {
  val call : Call<List<Product>> = service.getProducts()
  val response : Response<List<Product>> = call.execute()
  //wait for response in this place
  if(response.isSuccessful) {
    //do something with data
    val data : List<Product>? = response.body()
  }
  else {
    //do some fail action
    val error = response.errorBody()
    val message = response.message()
  }
}

private fun getProductsAsync() {
  val call : Call<List<Product>> = service.getProducts()
  //do request at this point and do something else during waiting for response
  call.enqueue(object: Callback<List<Product>> {
    override fun onResponse(call: Call<List<Product>>, response: Response<List<Product>>) {
      //response returned at some moment
      val products = response.body()
      //do something with data
    }
    override fun onFailure(call: Call<List<Product>>, t: Throwable) {
      //fail returned at some moment
    }
  })
}

Autoryzacja

W sytuacji, gdy zapytania wymagają autoryzacji możliwe jest dodanie tokenu autoryzacyjnego do zapytania przy użyciu adnotacji @Header("Authorization"), jednakże w takim przypadku autoryzacja dotyczy tylko tego żądania. Aby dodać autoryzację do wszystkich zapytań należy dodać obiekt typu Interceptor do konfiguracji klienta.

@GET("products")
fun getProducts(@Header("Authorization") String credentials) : Call<List<Product>>
//instead of adding authorization to single request like above
//just add authorization to every request by Interceptor config as below

private fun buildServiceWithAuthorization() {
  //create interceptor which add credentials to request
  val interceptor = object: Interceptor {
    override fun intercept(chain: Interceptor.Chain): okhttp3.Response {
      val originalRequest = chain.request()
      val builder = originalRequest.newBuilder()
        .header("Authorization", Credentials.basic("username", "password"))
      return chain.proceed(builder.build())
    }
  }
  
  //pass interceptor to http client
  val okHttpClient = OkHttpClient().newBuilder()
    .addInterceptor(interceptor)
    .build()
  
  val retrofit = Retrofit.Builder()
    .baseUrl("http://api.androidcode.pl/")
    .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
    .client(okHttpClient) 
    .build()

  service = retrofit.create(ProductService::class.java) //instance of ProductService
}

RxJava

Retrofit umożliwia współpracę z RxJava (metody mogą zwracać Observable) poprzez dodanie adaptera RxJava2CallAdapterFactory do konfiguracji budowniczego co sprawia, że tworzenie aplikacji z wykorzystaniem obu bibliotek staje się prostsze. Dzięki temu Retrofit jest nierzadko wybierany jako podstawowy klient sieciowy w aplikacji używających RxJava.

interface ProductServiceRxJava {

  @GET("products")
  fun getProducts() : Observable<List<Product>> //or other type of RxJava observables

  companion object {
    fun create(): ProductServiceRxJava {
      val retrofit = Retrofit.Builder()
        .baseUrl("http://api.androidcode.pl/")
        .addCallAdapterFactory(RxJava2CallAdapterFactory.create())
        .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
        .build()
      return retrofit.create<ProductServiceRxJava>(ProductServiceRxJava::class.java)
    }
  }
}

class RxJavaActivity : AppCompatActivity() {

  private val service by lazy { ProductServiceRxJava.create() }
  private var disposable: Disposable? = null

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_rxjava)
    getProductsRxJava()
  }

  override fun onDestroy() {
    super.onDestroy()
    disposable?.dispose()
  }

  private fun getProductsRxJava() {
    disposable = service.getProducts()
      .subscribeOn(Schedulers.io())
      .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
      .subscribe(
        { result -> 
          val products = result
          //do something with data
        },
        { error ->
          val message = error.message
          //some error action
        }
      )
  }
}