Coroutines

Kotlin

  |   15 min czytania
(Kotlin v1.3)

Problem

Tradycyjny model tworzenia kodu asynchronicznego opartego o metody zwrotne (Callback) narażony jest na występowanie różnych trudności. W przypadku realizacji współbieżnych zadań zależnych może pojawić się problem komunikacji między zadaniami, który wymusza znalezienie sposobu na synchronizowanie rezultatów zwiększając tym samym złożoność kodu. Innym problemem jest zagnieżdżenie metod zwrotnych co z kolei sprawia, że w rzeczywistości zadania wykonywane są synchronicznie przez co wydłuża się czas ich przetwarzania. Coroutines (współprogramy) znacznie ułatwiają realizację zadań współbieżnych poprzez zmianę stylu pisania kodu asynchronicznego w sposób sekwencyjny. Dzięki takiemu podejściu kod jest bardziej czytelny i zrozumiały, a zarządzanie zadaniami staję się łatwiejsze. Ponadto jeden wątek potrafi obsługiwać jednocześnie wiele coroutines co przekłada się na znaczny wzrost wydajności. O coroutine można myśleć jako sekwencji podzadań wykonywanych wg określonej kolejności.

Funkcje zawieszania

Zasada działania coroutine oparta jest o ideę funkcji zawieszania (suspend function). Funkcja ta potrafi zawiesić swoje działanie do późniejszego wykonania bez blokowania wątku (np. w oczekiwaniu na zakończenie innej funkcji), gdzie koszt zawieszenia w stosunku do blokowania wątku juz dużo niższy. Funkcje wstrzymania muszą być wywołane wewnątrz coroutine lub w innej funkcji zawieszenia i mogą być uruchamiane na tym samym lub różnych wątkach. Aby zadeklarować funkcje zawieszenia należy użyć słowa kluczowego suspend.

suspend fun suspendingFunction() : Int {
  //some task
  return 0
}

Kontekst

Kontekst współprogramu (CoroutineContext) jest zbiorem zasad i konfiguracji, która definiuje sposób w jaki coroutine będzie wykonywany. Może być także kombinacją obiektów różnych typów kontekstu (CombinedContext). Składa się przeważnie z obiektów typu Job, CoroutineDispatcher oraz CoroutineExceptionHandler. Coroutine zawsze wykonywany jest w ramach jakiegoś kontekstu, który może być przekazany jawnie jako argument lub uzyskiwany niejawnie na podstawie zakresu w którym jest wykonywany.

val handler = CoroutineExceptionHandler { context, exception ->
  //manage caught exception like logger action
}

//actually this is CombinedContext object
val context : CoroutineContext = Dispatchers.Default + Job() + handler

Dispatcher

Kontekts zawiera m.in. instancję CoroutineDispatcher, której zadaniem jest określenie wątków wykonawczych dla coroutine. Dispatchers.Default może działać na wielu wątkach i używany jest do kosztownych zadań o dużym zapotrzebowaniu mocy obliczeniowej jak np. algorytmy. Dispatchers.Main działa na głównym wątku co w przypadku Android pozwala na modyfikację interfejsu użytkownika. Dispatchers.IO jest używany przede wszystkim do prostych operacji typu wejście/wyjście jak np. zapytanie sieciowe, dostęp do bazy danych, plików czy sensorów. Dispatchers.Unconfined nie ogranicza się do żadnego wątku w wyniku czego jego zachowanie jest trudne do przewidzenia.

//withContext is suspend functions itself so no need to declare in inside suspend function if used inside coroutine
suspend fun suspendingWithContext() =
  //allows to change contex in coroutine for given block
  withContext(Dispatchers.Main) { 
    //some work
  }

Budowniczy

Tworzenie i wykonanie coroutine może odbywać się przez jedną z funkcji budowniczego (coroutine builder) do której należą m.in.: runBlocking, launch, async. Funkcję te nie są funkcjami zawieszenia w związku z czym po wywołaniu kontynuowane jest działanie kolejnych instrukcji. Coroutines budowane są i działają w ramach struktury hierarchii (structured concurrency), tzn. rodzic (parent coroutine) ma zdolność do oddziaływania na cykl życia dzieci (child coroutine), a ich wykonanie przywiązane jest do danego zakresu (scope).

runBlocking blokuje bieżący wątek dopóki wszystkie zadania w coroutine nie zostaną wykonane. Jest to przydatne w pisaniu testów wymagających wstrzymania.

//wait to finish this function to go further
fun testSuspendingWork() = runBlocking {
  val result = suspendingFunction()
  //wait here for result
  assertEquals(0, result)
}

launch jest często wykorzystywanym budowniczym, który w przeciwieństwie do runBlocking nie blokuje bieżącego wątku. Zwraca obiekt typu Job dzięki któremu możliwe jest manualne zarządzanie stanem zadań. Metoda join blokuje powiązany coroutine tak długo dopóki wszystkie jego zadania nie zostaną wykonane, natomiast cancel anuluje wszystkie zadania. Wykorzystywany do zadań typu fire and forget w których nie oczekuje się zwrócenia rezultatu.

suspend fun launchJobAndJoin() {
  //Job extends CoroutineContext to it's context itself
  val job = launch { //note that coroutines must be called on some scope 
    //some work
    val result1 = suspendingWork1()
    //wait for result1
    val result2 = suspendingWork2()
    //wait for result2
    //process results
  }
  
  //wait here until child tasks finished
  job.join() //suspending function itself
}

fun launchJobAndCancel() {
  val job = launch {
    //some work
    val result1 = suspendingWork1()
    val result2 = suspendingWork2()
    //process results
  }
  
  //cancel all cancellable jobs, so if suspendingWork is running then cancel it and pending tasks
  job.cancel() //regular function so no need to run inside coroutine or suspend function
}

async podobnie jak launch pozwala na równoległe wykonanie zadań w tle, jednakże zwraca obiekt typu Deferred, który jest obietnicą przyszłego rezultatu. Metoda await w przypadku braku wyniku zawiesza dalsze wykonywanie instrukcji do momentu otrzymania rezultatu.

fun launchAsync() {
  val job = launch {
    val result = suspendingWork()
    
    val deferred1 = async {
      //some work
      return@async "result2"
    }
    
    //async can be lazy started when manual start or await called
    val deferred2 = async(start = CoroutineStart.LAZY) {
      //some work
      return@async "result3"
    }
    //note that if no start for lazy async called then behaviour is sequantial when await called
    deferred2.start()

    //if in this place deferred1 and deferred2 not finished, wait for it
    val finalResult = "$result ${deferred1.await()} ${deferred2.await()}"
  }
  //run job.cancel() to cancel parent and all childs
}

Anulowanie

Wszystkie funkcje zawieszenia w coroutine są cancellable, tzn. potrafią obsłużyć żądanie o anulowaniu pracy przez metodę cancel. Jeśli coroutine został anulowany to wyrzucany jest wyjątek CancellationException w wyniku czego następuje przerwanie działania. Jednakże jeśli blok kodu nie jest elementem funkcji zawieszenia wówczas nie dochodzi do automatycznego sprawdzania stanu pracy co sprawia, że kod nie reaguje na żądanie cancel. W takiej sytuacji należy ręcznie sprawdzać stan pracy poprzez właściwość isActive lub funkcję yield (okresowo zawiesza działanie funkcji) czy też ustawienie maksymalnego czasu wykonania za pomocą funkcji withTimeout i withTimeoutOrNull.

fun cancellableSuspsend() = runBlocking {
  val job = launch(Dispatchers.Default) {
    repeat(100) {
      //this computation are suspend function, so it is cancellable
      suspendingWork()
    }
  }
  
  delay(1) //allow to start coroutine before cancel
  job.cancel()
}

fun notCancellableComputation() = runBlocking {
  val job = launch(Dispatchers.Default) {
    repeat(100) { 
      //some intensive computation
      notSuspendingWork()
    }
  }

  delay(1) //allow to start coroutine before cancel
  job.cancel() //this won't work
}

fun cancellableComputation() = runBlocking {
  val job = launch(Dispatchers.Default) {
    //cancellable code throw CancellationException on cancel
    try {
      repeat(100) {
        //check periodically is scope active or has been cancelled
        if (isActive) {
          //do some intensive computation if coroutine is still active
          notSuspendingWork()
        }
      }
    }
    finally {
      //coroutine has been cancelled
      //run suspending function here will throw CancellationException
      withContext(NonCancellable) {
        //running suspending function is now possible
      }
    }
  }

  delay(1) //allow to start coroutine before cancel
  job.cancel()
}

//coroutines must be called on some scope so just use main scope called GlobalScope
fun cancellableByTimeout() = runBlocking {
  //cancel when coroutine couldn't complete after 1 second
  val result = withTimeoutOrNull(1000) {
    repeat(100) {
      notSuspendingWork()
    }
  }
  //use withTime to do the same but throw TimeoutCancellationException instead of return null
}

Zakres

Coroutines działają w ramach zakresu (scope), który stanowi dla nich przestrzeń wykonawczą i jest realizacją struktury hierarchii. Odwołanie się do zakresu wpływa na wszystkie znajdujące się w nim coroutines. Ich wykorzystanie eliminuje problem manualnego zarządzania stanem zadań, których praca i oczekiwanie na rezultat nierzadko ma sens tylko dla bieżącego ekranu (np. ładowanie danych do wyświetlenia). Zamiast ręcznego anulowania wszystkich coroutines wystarczy odwołać je poprzez zakres. Dowolna klasa implementująca CoroutineScope oraz nadpisująca właściwość coroutineContext może stać się zakresem. Warto zauważyć, że funkcje budowniczego są funkcjami rozszerzającymi CoroutineScope. Przykładem zakresu może być GlobalScope stanowiący ogólny zakres aplikacji.

class ScopeActivity : AppCompatActivity() {
  
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    
    //calling just launch { } is not possible
    //launch must be called on some CoroutineScope

    CoroutineScope(Dispatchers.Main).launch {
      //work
    }
    
    val job = GlobalScope.launch { 
      //work
      async {
        //coroutine nested in coroutine
      }
    }
  }
}

//extend CoroutineScope
class ScopeClassActivity : AppCompatActivity(), CoroutineScope {
  
  //can be combined with another context like contatenation with Job
  override val coroutineContext: CoroutineContext
    get() = Dispatchers.Main

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    
    //now calling launch is possible because Activity is CoroutineScope itself
    launch { 
      //work
    }
  }
  
  override fun onDestroy() {
    super.onDestroy()
    cancel() //cancel on scope so all coroutines inside scope are cancelling
  }
}

//or provide CoroutineScope by delegate
class ScopeDelegateActivity : AppCompatActivity(), CoroutineScope by MainScope() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
  }
  
  //this class is CoroutineScope itself
}

Kanały

Kanały są mechanizmem (podobnym do kolejki) pozwalającymi na przesyłanie i odbieranie potoku strumienia wartości między coroutines. W celu zbudowania kanału należy stworzyć instancję klasy Channel, która implementuje interfejsy zachowania zarówno nadawcy (SendChannel) jak i odbiorcy (ReceiveChannel). Opcjonalny parametr przekazany do metody wytwórczej odpowiada za wielkość bufora. Kanały bez buforowe przesyłają elementy dopiero wtedy gdy nadawca i odbiorca są gotowi do komunikacji (spotykają się), tzn. funkcja send oczekuje na odbiorcę aby dokonać emisji natomiast funkcja receive oczekuje na nadawcę aby rozpocząć odbieranie. W przypadku kanałów buforowych strategia zawieszenia pozwala na wcześniejszą emisję w zależności od wielkościu bufora. Przetwarzanie wartości może także odbywać się poprzez iteracje kanału lub funkcje consume, consumeEach.

fun runChannel() = runBlocking {
  //create channel using factory method
  //use one of RENDEZVOUS, UNLIMITED, CONFLATED optional param to specify buffer
  val channel = Channel<Int>(RENDEZVOUS) //it is unbuffered channel
  
  launch { 
    repeat(3) {
      //send some items from this coroutine
      channel.send(it)
      //suspend if no receivers
    } 
    
    //close channel to stop emission, this guarantees to send pending items
    channel.close()
  }
  
  //receive emitted values by receive function
  val value = channel.receive()

  //as alternative use channel's loop or consume by extension function of ReceiveChannel
  channel.consumeEach { 
    //do something with received values: 1, 2, 3
  }
  
  //emitted items can be consumed single time, so trying to receive again will no result
}

Kanały typu Channel ograniczone są do jednorazowego przepływu informacji, tzn. kanał może tylko raz odebrać wiadomości (w jednym miejscu). W sytuacji, gdy występuje wielu potencjalnych odbiorców należy użyć kanału typu BroadcastChannel lub ConflatedBroadcastChannel. Różnica między nimi polega na tym, że ten drugi informuje tylko o ostatniej wartości.

fun runBroadcastChannel() = runBlocking {
  val channel = BroadcastChannel<Int>(UNLIMITED)
  launch {
    repeat(3) { channel.send(it) } //doesn't supsend if no receivers
    channel.close()
  }
  
  //items can be consumed by multiple receivers
  channel.consumeEach {}
  channel.consumeEach {} 
}

Możliwe jest także tworzenie coroutine z automatycznie załączonym kanałem nastawionym na emisje lub odbiór za pomocą funkcji budowniczych producenta i aktora. produce uruchamia coroutine, który emituje strumień danych do kanału (jeden nadawca, wielu odbiorców). Zwraca ReceiveChannel oraz należy do zakresu ProducerScope.

//use it as some variable in real world
fun runProducer() = launch {
  //produce is extension function of CoroutineScope
  val producer : ReceiveChannel<Int> = produce {
    repeat(3) { send(it) }
  }

  //use instance of ReceiveChannel to receive values emitted by produce
  producer.consumeEach {
    //do something
  }  
}

actor uruchamia coroutine, który odbiera wiadomości z kanału (jeden odbiorca, wielu nadawców). Zwraca SendChannel i należy do zakresu ActorScope.

//use it as some variable in real world
fun runActor() = launch {  
  //actor is extension function of CoroutineScope
  val actor : SendChannel<Int> = actor {
    for(item in channel) {
      //often used with selead class to do something
    }
  }

  repeat(3) { actor.send(it) }
}

Wyrażenie select umożliwia jednoczesne oczekiwanie na wiele funkcji zawieszenia i wybranie pierwszej, która stanie się dostępna. Metoda onReceive definiuje zachowania otrzymania wiadomości przez kanał, natomiast onSend dokonuje emisji wartości do kanału.

fun runSelect() = launch {
  val producer = produce {
    repeat(5) { send(it) }
  }
  //more producers

  val actor = actor<Int> {
    consumeEach {
      //do something
    }
  }
  //more actors

  //select works on some channels
  repeat(5) {
    select<Unit> {
      //do only one action for first available supsend fun
      
      //imagine the case when select must do receive action for multiple channels
      producer.onReceive { value ->
        //do something
      }
      //define more onReceive for other channels
      
      //or to send value for multiple channels
      actor.onSend(100) {}
    }
  }
}