SQLite

Przechowywanie

  |   17 min czytania

Bazy danych

Przechowywanie informacji w bazie danych jest jednym z najpopularniejszych sposobów zarządzania zbiorem danych o ustalonej strukturze. Doskonale spełnia swoją rolę w sytuacji gromadzenia przede wszystkim wielu obiektów zdefiniowanych typów (np. kontakty). Podobnie jak w przypadku plików w storage czy wartości prymitywnych w SharedPreferences dane pozostają dostępne do odczytu i zapisu niezależnie od cyklu życia aplikacji. Są zachowane w pamięci wewnętrznej urządzenia dopóki nie zostaną usunięte programowo lub ręcznie przez użytkownika poprzez wyczyszczenie danych aplikacji. Android wykorzystuje bazy danych w schemacie SQL w implementacji SQLite. Pomimo możliwości bezpośredniego operowania na bazie danych za pomocą zapytań SQLite przez klienta SQLiteOpenHelper wysoce zalecane jest użycie biblioteki Room dostarczającej dodatkowej warstwy abstrakcji.

Implementacja

Jedną z głównych zasad tworzenia baz danych SQL jest formalna deklaracja struktury. Definiuje ona sposób w jaki baza danych jest organizowana oraz jakie typy obiektów mogą być przechowywane i modyfikowane. Dane znajdują się w tabelach zbudowanych z kolumn i wierszy. Reprezentacją jednego wpisu (porcji informacji) jest encja. Aby zaimplementować bazę danych należy rozszerzyć klasę SQLiteOpenHelper oraz nadpisać metody onCreate i onUpgrade definiując jej strukturę. Modyfikacja zawartości bazy odbywa się przy pomocy zapytań SQL w metodach put, query, delete, update.

//use SQLiteDatabase in some client
class SQLiteActivity : AppCompatActivity() {
  
  private lateinit var database : SQLiteDatabase

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    //get instance of writable or readable database to reuse it in multiple queries
    database = Database(this).writableDatabase
    //use database by defined methods below
  }

  override fun onDestroy() {
    //close costly database connection
    database.close()
    super.onDestroy()
  }
  
  //some database manage methods, there could be inside some manager with conversion some object type into raw data
  //notice how many lines of code are needed to do simple single query operation

  fun put() {
    //prepare data
    val values = ContentValues()
    values.put(DatabaseContract.Person.COLUMN_NAME, "Jack")
    values.put(DatabaseContract.Person.COLUMN_AGE, 50)

    //put the data and get id of new entry, returns -1 if fails
    val id = database.insert(DatabaseContract.Entry.TABLE_PERSON, null, values)
  }

  fun read() {
    //define the query params
    val table = DatabaseContract.Person.TABLE_PERSON
    val columns : Array<String>? = null //get all columns
    val selection = DatabaseContract.Person.COLUMN_NAME + " = ?" //columns for WHERE
    val args = arrayOf("Jack") //values for WHERE
    val groupBy = null //ignore
    val filterBy = null //ignore
    val sortOrder = DatabaseContract.Person.COLUMN_AGE + " DESC"

    //make query and read data from the cursor by iterator methods
    val cursor : Cursor = database.query(table, columns, selection, args, groupBy, filterBy, sortOrder)
    while (cursor.moveToNext()) {
      val age = cursor.getString(cursor.getColumnIndex(DatabaseContract.Person.COLUMN_AGE))
      //do something with item
    }
    cursor.close()
  }

  fun delete() {
    //define query params
    val table = DatabaseContract.Person.TABLE_PERSON
    val selection = DatabaseContract.Person.COLUMN_NAME + " LIKE ?"
    val args = arrayOf("Jack")

    //delete entries and get number of the removed items
    val count = database.delete(table, selection, args)
  }

  fun update() { 
    //prepare data
    val values = ContentValues()
    values.put(DatabaseContract.Person.COLUMN_AGE, 51)
    
    //define query params
    val table = DatabaseContract.Person.TABLE_PERSON
    val selection = DatabaseContract.Person.COLUMN_NAME + " LIKE ?"
    val args = arrayOf("Jack")
    
    //update entries and updated count
    val count = database.update(table, values, selection, args)
  }
}

//extend SQLiteOpenHelper
class Database(context : Context) : SQLiteOpenHelper(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION) {

  companion object {
    const val DATABASE_VERSION = 1
    const val DATABASE_NAME = "Person.db"
  }

  //define SQL queries, use DatabaseContract
  private val SQL_CREATE =
    "CREATE TABLE ${DatabaseContract.Person.TABLE_PERSON} (" +
      "${BaseColumns._ID} INTEGER PRIMARY KEY," +
      "${DatabaseContract.Person.COLUMN_NAME} TEXT," +
      "${DatabaseContract.Person.COLUMN_AGE} INTEGER)"

  private val SQL_DELETE =
    "DROP TABLE IF EXISTS ${DatabaseContract.Person.TABLE_PERSON}"

  override fun onCreate(db: SQLiteDatabase?) {
    //just create database with specific structure
    db?.execSQL(SQL_CREATE)
  }

  override fun onUpgrade(db: SQLiteDatabase?, oldVersion: Int, newVersion: Int) {
    //do something when database structure has updated, e.g. clear all old data
    db?.execSQL(SQL_DELETE)
    onCreate(db)
  }

  //implement other methods like onDowngrade, onConfigure
}

//good practice is to define database scheme contract to simpler manage it
object DatabaseContract {

  //create inner class for each Table, BaseColumns has primary key field called _ID
  object Person : BaseColumns {
    const val TABLE_PERSON = "person"
    const val COLUMN_NAME = "name"
    const val COLUMN_AGE = "age"
  }
}

Ograniczenia

SQLiteOpenHelper umożliwia zarządzanie zarówno strukturą jak i zawartością bazy danych. Jest narzędziem niższego poziomu, które wymaga od programisty implementacji kodu związanego ze strukturą i zapytaniami do bazy co jest podatne na błędy z uwagi na brak weryfikacji poprawności poleceń SQL i zgodności ze schematem bazy. Wymaga generowania nadmiarowego kodu konwersji zapytań SQL do obiektów i na odwrót (praktycznie jedna metoda dla każdej atomowej operacji dla danego typu). Rozwiązaniem tych problemów może być wykorzystanie biblioteki Room.

Room

Room dostarcza warstwy abstrakcji dla SQLite dzięki czemu dostęp i zarządzanie bazą danych staje się łatwiejsze, a pisanie kodu szybsze. Weryfikuje poprawność zapytań SQL już w trakcie kompilacji co znacznie zmniejsza możliwość popełnienia błędu. Ponadto wspiera mechanizm transakcji i dostarcza wiele adnotacji redukując tym samym potrzebę pisania wielu zapytań. Aby umożliwić współpracę z Room należy dostarczyć trzy komponenty oznaczone jako @Database, @Entity, @Dao.

Entity

Klasa oznaczona jako @Entity reprezentuje tabele, gdzie każde jej pole jest kolumną. Pełni ona rolę modelu w bazie danych i nie zawiera żadnej logiki. @PrimaryKey ustawia klucz podstawowy na wskazanym polu, a @ForeignKey wskazuje klucz obcy i łączy. @ColumnInfo definiuje nazwę kolumny, @Embedded umożliwia dostęp do wewnętrznych pól klasy jako kolumn tabeli, natomiast @Ignore pozwala zignorowanie konstruktorów czy pól przy tworzeniu obiektu przez RoomDatabase (jeśli jest kilka konstruktorów).

//represents a table of database, define scheme here
@Entity(
  tableName = "person",
  foreignKeys = [ForeignKey(entity = Address::class, parentColumns = ["id"], childColumns = ["addressId"])])
data class Person
(
  @PrimaryKey(autoGenerate = true)
  val id : Long,

  @ColumnInfo(name = "name") //set column nam for this field
  var fullName : String,

  //by default column name is field name so no need to use @ColumnInfo
  var age : Int,

  //some annotations can be declared as @Entity parameters e.g. foreignKeys instead of @ForeignKey
  var addressId : Long,

  @Embedded //fields of this class are columns of the table
  var Contact : Contact
)
{
  @Ignore //tell Room to ignore this constructor
  constructor(fullName : String, age : Int, addressId : Long, contact : Contact) : this(0, fullName, age, addressId, contact)

  //some class body
}

//by default tableName is a class name, indices speeds up select but slows down insert or update
@Entity(tableName = "address", indices = [Index(value = ["street"])])
data class Address(@PrimaryKey(autoGenerate = true) val id : Long, var city : String, var street : String) {

  @Ignore
  constructor(city : String, street: String) : this(0, city, street)
}

data class Contact(var phone : String, var email : String)

Dao

Klasa oznaczona jako @Dao odpowiedzialna jest za dostarczenie deklaracji metod dostępowych do baz danych. Są one tworzone przy użyciu różnych adnotacji takich jak m.in. @Insert, @Update, @Delete które automatycznie generują kod zapytań czy też przez adnotację @Query wymagającej definicji zapytania. W przypadku ciągu operacji, które muszą zostać wykonane w ramach jednej transakcji należy użyć adnotacji @Transaction.

//define methods to use database
@Dao
interface PersonDao {

  //provide query command for @Query annotation
  @Query("SELECT * FROM person")
  fun getAll() : List<Person>

  @Query("SELECT * FROM person WHERE name LIKE :name LIMIT 1")
  fun findByName(name : String) : Person

  @Query("SELECT * FROM person INNER JOIN address ON address.id = person.id WHERE address.city LIKE :city")
  fun findByCity(city : String) : List<Person>

  //do not have to provide any SQL with @Insert, when conflict just replace so it works also as update
  //return id primary key
  @Insert(onConflict = OnConflictStrategy.REPLACE)
  fun insert(person : Person) : Long

  @Insert
  fun insertAll(vararg persons : Person)

  //do not have to provide any SQL with @Update or @Delete but it can be also replace by normal @Query
  @Update
  fun update(person : Person)

  @Delete
  fun delete(person : Person)

  //make transaction with atomic operations
  @Transaction
  suspend fun increaseAgeForAll() {
    for (person in getAll()) {
      person.age = person.age + 1
      update(person)
    }
  }
}

@Dao
interface AddressDao {

  @Query("SELECT * FROM address")
  fun getAll() : List<Address>

  @Insert(onConflict = OnConflictStrategy.REPLACE)
  fun insert(address: Address) : Long

  @Delete
  fun delete(address: Address)
}

Database

Klasa oznaczona jako @Database łączy wybrane tabele klas @Entity i metody dostępowe klas @Dao w jedną całość. Taka klasa musi być abstrakcyjna i rozszerzać RoomDatabase oraz deklarować metody abstrakcyjne zwracające obiekty @Dao.

//serves as the access point, define list of entities associated with database
@Database(entities = [Person::class, Address::class], version = 1, exportSchema = false)
abstract class AppDatabase : RoomDatabase() { //must be abstract and extends RoomDatabase

  //abstract no arg methods with returns of entities
  abstract fun personDao() : PersonDao
  abstract fun addressDao() : AddressDao

  //define more methods for other entities class
}

Użycie

Tworzenie instancji bazy danych RoomDatabase odbywa się przy użyciu budowniczego. Ze względu na kosztowność bazy warto rozważyć zastosowanie wzorca Singleton i tym samym ograniczyć instancję do jednej dla całej aplikacji.

class RoomActivity : AppCompatActivity(), CoroutineScope by MainScope() {

  lateinit var database : AppDatabase
  lateinit var personDao : PersonDao
  lateinit var addressDao : AddressDao

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)

    //create or inject instance, it could be Singleton
    //can be created also by inMemoryDatabaseBuilder() which helps testing
    database = Room
      .databaseBuilder(this, AppDatabase::class.java, "AppDatabase")
      .build()
    //there are more builders options like allowMainThreadQueries()

    //access to database by dao
    personDao = database.personDao()
    addressDao = database.addressDao()

    //must be run on the background thread otherwise exception will be thrown
    doSomeOperations()
  }

  fun doSomeOperations() {
    launch(Dispatchers.IO) {
      createData()
      val person = selectData()
      updateData(person)
      deleteData(person)
      runTransaction()
    }
  }

  fun createData() {
    //put some data using dao example methods
    val address = Address("Poznan", "sw. Marcin")
    val contact = Contact("111 222 333", "jack@daniels.com")
    val addressId = addressDao.insert(address)
    personDao.insert(Person("Jack Daniels", 50, addressId, contact))

    val polwiejskaId = addressDao.insert(Address("Poznan", "Polwiejska"))
    val johnnie = Person("Johnnie Walker", 60, polwiejskaId, Contact("222 333 444", "johnnie@walker.com"))
    val william = Person("William Grant", 70, polwiejskaId, Contact("333 444 555", "william@grant.com"))
    personDao.insertAll(johnnie, william)
  }

  fun selectData() : Person {
    //example of getting data usage
    val persons = personDao.getAll()
    val person = personDao.findByName("Jack Daniels")
    return person
  }

  fun updateData(person : Person) {
    person.age = 20
    personDao.update(person)
  }

  fun deleteData(person : Person) {
    personDao.delete(person)
  }

  suspend fun runTransaction() {
    //run transaction by annotated method
    personDao.increaseAgeForAll()

    //or this can be achieve also by transaction directly on database
    database.runInTransaction {
      for (person in personDao.getAll()) {
        person.age = person.age + 1
        personDao.update(person)
      }
    }
  }
}

Migracja

W trakcie rozwijania aplikacji nierzadko występuje potrzeba zmiany struktury bazy danych. W takiej sytuacji może okazać się, że jakaś część danych z poprzedniego formatu bazy jest nadal potrzebna. W związku z tym należy zapewnić poprawną migrację danych między wersjami bazy poprzez skonstrukowanie odpowiedniego zapytania SQL w obiekcie Migration oraz dodanie go przez addMigrations w trakcie tworzenia bazy. Z uwagi na to, że proces migracji narażony jest na występowanie poważnych błędów przed wypuszczeniem wersji produkcyjnej aplikacji nie można zapomnieć o lokalnej kopii zapasowej danych i właściwych testach migracji wspieranych przez MigrationTestHelper.

class MigrationActivity : AppCompatActivity() {

  //address entity is extended by new building number column and database upgraded version

  lateinit var database : AppDatabase

  //provide proper SQL migration
  val MIGRATION_1_2 = object: Migration(1, 2) {
    override fun migrate(database: SupportSQLiteDatabase) {
      database.execSQL("ALTER TABLE address ADD COLUMN number TEXT")
      //if new column can not be null inject some default values by execSQL
    }
  }

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)

    database = Room
      .databaseBuilder(this, AppDatabase::class.java, "RoomDatabase")
      .addMigrations(MIGRATION_1_2) //pass more of them if needed
      .build()
  }
}