Metoda wytwórcza

Wzorce projektowe

  |   7 min czytania

Zastosowanie

Metoda wytwórcza (ang. Factory method) (wzorzec kreacyjny) umożliwia tworzenie obiektów o wspólnym typie poprzez dostarczenie interfejsu do tworzenia nieokreślonych instancji jednego typu. Zatem fabryki Factory Metody wytwórczej są ściśle związane z produktami jednego abstrakcyjnego typu Product. Na podstawie przekazanych argumentów bądź innych warunków zależnych od implementacji fabryki, tworzy ona egzemplarz konkretnego typu. Dzięki temu centralizuje oraz hermetyzuje się proces tworzenia obiektów co ułatwia wprowadzanie zmian w istniejącym kodzie. Dodatkowo niweluje zależnosci między implementacją, a zastosowaniem produktu. Klient nie musi znać dokładnego typu produktu oraz wywołania konstruktora, cała odpowiedzialność spada na Metodę fabrykującą.

Ograniczenia

Wzorzec ten może wprowadzać zbyt duży poziom abstrakcji, tzn. klient nie wie z jakim obiektem współpracuje. Należy uważać, aby fabryka nie stała się super klasą (god object), a jej rola została ograniczona do generowania obiektów. Metoda wytwórcza może być nadużywana, należy zatem umieścić ją tam gdzie rzeczywiście przyniesie ona korzyści, a nie wprowadzi tylko dodatkowy poziom skomplikowania.

Użycie

Metoda wytwórcza jest stosowana tam gdzie pożądane jest ujednolicenie sposobu tworzenia obiektów danej rodziny oraz odcięcie klienta od szczegółów implementacji tworzenia obiektów. Ponadto dokładny typ obiektu nie musi być znany w trakcie tworzenia kodu, a decyzja o tym jaki obiekt zostanie wygenerowany zapada dynamicznie. Wzorzec ten warto użyć także, gdy klasa ma skomplikowany konstruktor.

Implementacja

Konkretna fabryka ProductFactory1 ma zadanie stworzyć obiekt pochodzący ze wspólnego typu. Realizuje to poprzez implementacje interfejsu fabryki danego typu produktów ProductFactory. Produkty Product1, Product2, itd muszą rozszerzać klasę bazową produktu dla której zostanie dedykowana fabryka ProductFactory.

Metoda wytwórcza diagram

Poniższy listing przedstawia implementacja wzorca Metoda wytwórcza dla produktów klasy Product.

public class ProductFactory1 implements ProductFactory {
  
  @Override
  public Product createProduct(Type type) {
    switch(type) {
      case TYPE1:
       return new Product1();
      case TYPE2:
       return new Product2();
      case TYPE3:
       return new Product3();
    }
    throw new IllegalArgumentException("Product type not recognized");
  }
}

public class Product1 extends Product {

  //other fields

  public Product1() {
    name = "Product1";
  }

  @Override
  public void action() {
    //do something
  }

  //other methods
}

//implement other Product class in similar way

public interface ProductFactory {

  Product createProduct(Type type);
}

public abstract class Product {

  String name;

  public String getName() {
    return name;
  }

  public abstract void action();
}

Klient może skorzystać wygenerować produkty za pomocą fabryki w następujący sposób.

ProductFactory factory = new ProductFactory1();
Product product1 = factory.createProduct(TYPE1);
Product product2 = factory.createProduct(TYPE2);

Przykład

Aplikacja Maps umożliwia przeglądanie na mapie listę punktów POI. Każdy z rodzajów POI jest przedstawiany na mapie jako ikona charakterystyczna dla danego typu. Ze względu na różnorodność typów POI, każdy z nich ma swój dedykowany widok szczegołów, który różni się szatą graficzną oraz przedstawianymi informacjami. Poniższy listing przedstawia implementacje generowania punktów POI za pomocą Metody wytwórczej.

public class PoiMap implements PoiFactory {

  //some fields

  @Override
  public Poi createPoi(PoiInfo poiInfo) {
    switch(poiInfo.getType()) {
      case MUSEUM:
        return new Museum(poiInfo);
      case SHOPPING:
        return new Shopping(poiInfo);
      case RESTAURANT:
        return new Restaurant(poiInfo);
      default:
        return new DefaultPoi(poiInfo);
    }
  }

  //some methods
}

public class Museum extends Poi {

  @Override
  public Icon getIcon() {
    return new Icon("Museum.svg");
  }

  @Override
  public void showCardInfo() {
    //generate card info for Museum based on PoiInfo
  }
}

public class Shopping extends Poi {

  @Override
  public Icon getIcon() {
    return new Icon("Shopping.svg");
  }

  @Override
  public void showCardInfo() {
    //generate card info for Shopping based on PoiInfo
  }
}

public class Restaurant extends Poi {

  @Override
  public Icon getIcon() {
    return new Icon("Restaurant.svg");
  }

  @Override
  public void showCardInfo() {
    //generate card info for Restaurant based on PoiInfo
  }
}

public class DefaultPoi extends Poi {

  @Override
  public Icon getIcon() {
    return new Icon("DefaultPoi.svg");
  }

  @Override
  public void showCardInfo() {
    //generate card info for Default based on PoiInfo
  }
}

public interface PoiFactory {

  Poi createPoi(Type type);
}

public abstract class Poi {

  PoiInfo poiInfo;

  public Poi(PoiInfo poiInfo) {
    this.poiInfo = poiInfo;
  }

  public String getName() {
    return poiInfo.getName();
  }

  public Coordinates getCoordinates() {
    return poiInfo.getCoordinates();
  }

  public abstract Icon getIcon();
  public abstract void showCardInfo();
}

Jedną z funckjonalności nowej wersji mapy jest wybór wyświetlanego trybu dziennego / nocnego, co wpływa na zmianę kolorystyki mapy oraz punktów POI. Wystarczy zatem dodać nowe typy Poi oraz nową implementację PoiFactory.

public class PoiNightMap implements PoiFactory {

  //some fields

  @Override
  public Poi createPoi(PoiInfo poiInfo) {
    switch(poiInfo.getType()) {
      case MUSEUM:
        return new MuseumDark(poiInfo);
      case SHOPPING:
        return new ShoppingDark(poiInfo);
      case RESTAURANT:
        return new RestaurantDark(poiInfo);
      default:
        return new DefaultPoi(poiInfo);
    }
  }

  //some methods
}

//implement Poi types in the same way as for day mode

Komponent mapy aplikacji wykorzystuje Metodę wytwórczą do uzyskania listy punktów Poi w następujący sposób.

//get pois info list from server like List<PoiInfo> poisInfo;
List<Poi> pois = new ArrayList();
PoiFactory poiFactory = new PoiMap(); //check if is day/night mode
for(PoiInfo poiInfo : poisInfo) {
  pois.add(poiFactory.createPoi(poiInfo));
  //show poi icon on map
}

//when user click on some poi
itemId = 0; //get itemId from click
pois.get(itemId).showCardInfo();

//if user click navigate on the card
pois.get(itemId).getCoordinates();

Biblioteki

Ze względu na specyfikację wzorca, implementacja Metody wytwórczej spoczywa na barkach programisty. Metodą getInstance klasy Calendar standardowego pakietu Java jest przykłądem realizacji wzorca.