Single Activity

Wzorce architektoniczne

  |   17 min czytania

Activity

Activity (Aktywność) jest jednym z podstawowych komponentów systemu odpowiedzialnym za reprezentacje całego ekranu interfejsu oraz interakcje z użytkownikiem. Jeśli aplikacja posiada graficzny interfejs wówczas ma przynajmniej jedną Activity. W tym miejscu następuje renderowanie widoku, przechwytywanie akcji użytkownika czy startowanie innych komponentów. Użycie Activity tak jak innych komponentów jest ścisle związane z jego cyklem życia. Jednakże cykl życia Activity może sprawić sporo problemów ponieważ jest on przeważnie powiązany z operacjami wykonywanymi zarówno na głównym i roboczym wątku, a także odpowiada za cykl życia innych obiektów. W wyniku nieprawidłowego zarządzania cyklem życia może dojść do wycieku pamięci i innych błędów. Szczególnymi sytuacjami jest zejście do tła i powrót z tła oraz nawigowanie między Activity. Może to prowadzić do wniosku, że ograniczenie nawigacji między Activity zmniejszy ilość potencjalnych problemów.

Fragment

Fragment reprezentuje pewną porcje interfejsu graficznego czy też zachowania, która jest częścią Activity lub innego Fragment. Dzięki zastosowaniu Fragment część interfejsu graficznego i zachowania może być współdzielona w wielu miejscach co zmniejsza ilość nadmiarowego kodu oraz ułatwia tworzenie aplikacji z dedykowanymi widokami dla telefonów i tabletów. Activity może być budowana w oparciu o obiekty typu Fragment w relacji jeden do jeden lub jeden do wielu, tzn. jeden lub wiele obiektów Fragment może być widocznych i aktywnych w tym samym czasie. Activity zarządza stosem w którym przechowywane są instancje Fragment wykorzystując w tym celu FragmentManager dzięki czemu może nawigować między obiektami Fragment i zmieniać je w czasie działania co nie jest czynnością trywialną. Cykl życia obiektów Fragment jest zależny od cyklu życia rodzica Activity.

Kompozycja

Aplikacje mogą być tworzonone w oparciu o różne warianty wykorzystania Activity i Fragment. Podstawowy sposób polega na użyciu samodzielnych obiektów typu Activity, które są tworzone dla każdego ekranu. Nawigacja zachodzi za pomocą metod startActivity, startActivityForResult natomiast wymiana danych odbywa się poprzez obiekt typu Bundle lub jest zapisywana na dysku. Usprawnieniem tego podejścia jest wykorzystanie obiektów Fragment dzięki czemu część interfejsu i logiki biznesowej może być wyłączona z odpowiedzialności Activity oraz ponownie użyta w innej. Wymaga to jednak dodania mechanizmu komunikacji między Activity i obiektami Fragment co może być rozwiązane na wiele różnych sposobów w tym m.in. callback, szyna zdarzeń, programowanie reaktywne. Rozwinięciem tego podejścia jest zasada jednego aktywnego Fragment dla Activity, tzn. w zależności od stanu, Activity wyświetla odpowiedni Fragment wypełniający stałą przestrzeń - przeważnie cały ekran (Fragment może zawierać inne obiekty Fragment). Dzięki temu redukowana jest ilość Activity lecz nie eliminuje to problemów związanych z nawigacją i komunikacją. Odpowiedzią na wspomniane problemy może być zastosowanie architektury Single Activity, której działanie jest oparte o jedną centralną Activity zarzadzającą wieloma obiektami Fragment.

Zastosowanie

Single Activity w większości przypadków zakłada istnienie jednej głównej Activity. Wszelkie zmiany widoku oraz nawigacja przebiega poprzez manipulacje stosem instancji Fragment. Innymi słowy zmiana widoku nie powoduje pokazania nowego okna lecz wymianę aktywnego Fragment. Z uwagi na eliminacje procesu nawigacji między Activity redukuje się ilość wywołań metod cyklu życia Activity co przekłada się na zmniejszenie ilości potencjalnych problemów. Komunikacja między ekranami zostaje sprowadzona do procesu komunikacji między obiektami Fragment dzięki czemu nie ma już potrzeby konstruowania i przetwarzania podatnego na błędy obiektu Intent w startActivity, startActivityForResult i onActivityResult czy też zapisywania danych na dysku lub w obiekcie Singleton. Activity staje się centralnym punktem zarządzania i współdzielenia jednego stanu oraz danych, a także widoków nawigacyjnych i paska statusu. Ponadto zastosowanie Single Activity zmniejsza ilość klas i wpisów do AndroidManifest oraz dba o dostarczenie lepszych wrażeń User Experience poprzez szybsze przejścia i animacje.

Ograniczenia

Głównym zagrożeniem zastosowania Single Activity jest sprowadzenie Activity do roli super obiektu nawet pomimo implementacji logiki biznesowej w obiektach Fragment. Jedyną odpowiedzialnością Activity powino być współdzielenie stanu i manipulowanie obiektami Fragment oraz ewentualnie uczestniczenie w procesie komunikacji. Jednakże zarządzanie stosem o dużej ilości instancji Fragment przez Activity nie należy do łatwych. Co więcej należy brać pod uwagę także cykl życia wszystkich Fragment, który dodatkowo komplikuje sytuacje. Rozważając wybór architektury Single Activity należy zastanowić się nad bilansem zysków i strat. Być może lepszym wyborem będzie rezygnacja ze standardowego podejścia z jedną Activity na rzecz wariantu opartego o kilka Activity, które tym samym dokonują podziału aplikacji na niezależne lub słabo powiązane ze sobą obszary. Czynnikiem przemawiającym za taką decyzją poza biznesową niezależnością obszarów mogą być także różnice w pasku statusu i nawigacji. Niezależnie od wyboru architektury warto dążyć do minimalizacji ilości Activity na rzecz Fragment.

Biblioteka Navigation znacząco ułatwia tworzenia aplikacji w architekturze Single Activity. Automatycznie przejmuje odpowiedzialność zarządzania transakcjami i stosem Fragment co praktycznie wyklucza ręczne wywołanie operacji na FragmentManager. Ponadto w łatwy sposób dostarcza animacje i przejścia oraz wspiera nawigacyjne wzorce interfejsu użytkownika poprzez współprace z kontrolkami widoku dzięki czemu eliminuje problem aktualizacji pasku statusu i nawigacji. Co więcej implementuje przechwytywanie Deep Link, usprawnia użycie ViewModel oraz umożliwia jednoznaczną wymianę argumentów przy pomocy SafeArgs. Składa się trzech kluczowy elementów: grafu nawigacyjnego, pustego kontenera hostującego NavHost oraz kontrolera NavController odpowiedzialnego za zarządzanie nawigacją. Komponenty te zostaną przedstawione na przykładzie aplikacji TeleContact, która umożliwia wykonywanie i śledzenie historii połączeń oraz zarządzanie kontaktami.

Graf nawigacyjny

Graf nawigacyjny zawiera zestaw informacji nt relacji nawigacji między miejscami w aplikacji zwanymi destinations. Mogą to być m.in. obiekty Fragment oraz inne grafy wewnętrzne (nested graphs). Deklaruje możliwe przejścia, animacje, zachowanie stosu czy argumenty w postaci wpisów actions. Jego rola ogranicza się do definicji ścieżek nawigacyjnych, które mogą zostać wykorzystane przez NavController. Jest plikiem xml w folderze zasobów navigation. Może być tworzony także przez narzędzie graficzne Navigation Editor w Android Studio co zostało przedstawione na poniższym diagramie.

Navigation graph

Każdy graf rozpoczyna się klauzulą navigation określającą miejsce początkowe startDestination. W jej ciele znajdują się wpisy lokalizacji fragment składające się m.in. z deklaracji identyfikatora id, etykiety label, klasy name i widoku layout oraz zawierające definicję akcji action, argumentów argument i linków deepLink. Możliwe jest także dodanie wpisów grafu wewnętrznego navigation, dialogu informacyjnego dialog oraz akcji globalnej action.

<navigation xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
  android:id="@+id/nav_graph" app:startDestination="@id/mainFragment">
			
  <fragment android:id="@+id/mainFragment" android:name="MainFragment"
    android:label="fragment_main" tools:layout="@layout/fragment_main">
    <action android:id="@+id/main_to_calls" app:destination="@id/callsFragment"/>
    <action android:id="@+id/main_to_contacts" app:destination="@id/contactsFragment"/>
    <action android:id="@+id/main_to_about" app:destination="@id/aboutFragment"/>
  </fragment>

  <fragment android:id="@+id/callsFragment" android:name="CallsFragment"
       android:label="fragment_calls" tools:layout="@layout/fragment_calls"/>
  
  <!-- actions can include animations behavior in four different cases -->
  <fragment android:id="@+id/contactsFragment" android:name="ContactsFragment"
       android:label="fragment_contacts" tools:layout="@layout/fragment_contacts">        
    <action android:id="@+id/contacts_to_addContact" app:destination="@id/addContactFragment"/>
    <action android:id="@+id/contacts_to_contactDetails" app:destination="@id/contactDetailsFragment" 
      app:popEnterAnim="@anim/pop_enter_anim" app:popExitAnim="@anim/pop_exit_anim" 
      app:enterAnim="@anim/enter_anim" app:exitAnim="@anim/exit_anim"/>
  </fragment>
  
  <fragment android:id="@+id/aboutFragment" android:name="AboutFragment"
       android:label="fragment_about" tools:layout="@layout/fragment_about"/>
  
  <fragment android:id="@+id/addContactFragment" android:name="AddContactFragment"
       android:label="fragment_add_contact" tools:layout="@layout/fragment_add_contact">   
    <action android:id="@+id/addContact_to_contacts" app:destination="@id/contactsFragment" />
  </fragment>
  
  <!-- actions can include argument with type and default values for primitives -->
  <fragment android:id="@+id/contactDetailsFragment" android:name="ContactDetailsFragment"
       android:label="fragment_contact_details" tools:layout="@layout/fragment_contact_details">       
    <action android:id="@+id/contactDetails_to_editContact" app:destination="@id/editContactFragment"/>
    <argument android:name="CONTACT" app:argType="Contact"/>
  </fragment>
  
  <!-- notice that sometimes there is need to manage stack by pop previous elements -->
  <fragment android:id="@+id/editContactFragment" android:name="EditContactFragment"
       android:label="fragment_edit_contact" tools:layout="@layout/fragment_edit_contact">       
    <action android:id="@+id/editContact_to_contacts" app:destination="@id/contactsFragment" 
      app:popUpTo="@+id/contactsFragment" app:popUpToInclusive="true"/>
    <argument android:name="CONTACT" app:argType="Contact"/>
  </fragment>
	
  <!-- here could be some definitions of navigation or action elements -->

</navigation>

NavHost jest pustym kontenerem posiadającym kontroler nawigacyjny przeznaczony dla miejsc docelowych z wybranego grafu nawigacyjnego. Deklarowany jest w głównej Activity w kodzie źródłowym jako obiekt NavHostFragment lub w pliku layout. W jego miejscu pojawiać się będą lokalizacje zdefiniowane w grafie w odpowiedzi na wywołaną nawigacje.

<!-- activity_main layout -->
<RelativeLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <!-- only one NavHost can be default which ensures intercept system back button -->
  <fragment
    android:id="@+id/nav_host_fragment"
    android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    app:defaultNavHost="true"
    app:navGraph="@navigation/nav_graph"/>

</RelativeLayout>

Proces nawigacyjny dla wybranego grafu realizowany jest przez NavController i zachodzi w powiązanym z nim kontenerze NavHostFragment. Instancja kontrolera może zostać uzyskana z obiektu NavHostFragment lub przez metodę findNavController w kontekście Activity, Fragment lub View. Nawigacja przebiega w metodzie navigate na podstawie przekazanego identyfikatora zdefiniowanej akcji lub miejsca docelowego czy też obiektu Uri dla DeepLink. Dobrą praktyką jest współdzielenie stanu w obiekcie ViewModel, który dodatkowo ułatwia implementację nawigacji warunkowej.

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  //only inflate layout with NavHostFragment
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    //get instance of NavHostFragment and NavController
    val navHostFragment: NavHostFragment = 
      supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.nav_host_fragment) as NavHostFragment
    val navController: NavController = 
      navHostFragment.navController //or just use findNavController
  }
	
  //optionaly provide some manage of navigation views like BottomNavigationView
}

class MainFragment : Fragment() {

  override fun onCreateView(inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?, savedInstanceState: Bundle?): View? {
    return inflater.inflate(R.layout.fragment_main, container, false)
  }

  override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    button_calls.setOnClickListener {
      findNavController().navigate(R.id.main_to_calls)
    }
    button_contacts.setOnClickListener {
      findNavController().navigate(R.id.main_to_contacts)
    }
    button_about.setOnClickListener {
      findNavController().navigate(R.id.main_to_about)
    }
  }
}

class ContactsFragment : Fragment(), ContactsAdapter.OnClickListener {

  private val viewModel: PhoneViewModel by lazy {
    ViewModelProviders.of(activity!!).get(PhoneViewModel::class.java)
  }
  private val adapter = ContactsAdapter().apply { setOnClickListener(this@ContactsFragment) }

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    viewModel.getContacts().observe(this, Observer {
      adapter.addItems(it)
    })
  }

  override fun onCreateView(inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?, savedInstanceState: Bundle?): View? {
    return inflater.inflate(R.layout.fragment_contacts, container, false)
  }

  override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onViewCreated(view, savedInstanceState)

    recycler_view_contacts.apply {
      adapter = this@ContactsFragment.adapter
      layoutManager = LinearLayoutManager(activity)
    }

    button_add_contact.setOnClickListener {
      findNavController().navigate(R.id.contacts_to_addContact)
    }
		
    //if needed provide some conditional navigation based on ViewModel state here
  }

  override fun contactClick(contact: Contact) {
    //pass small data between destinations by Bundle or Safe Args
    //in real example it could be only some id instead of full object
    val args = Bundle().apply { putSerializable("CONTACT", contact) }
    findNavController().navigate(R.id.contacts_to_contactDetails, args)
  }
}

class ContactDetailsFragment : Fragment() {

  private val viewModel: PhoneViewModel by lazy {
    ViewModelProviders.of(activity!!).get(PhoneViewModel::class.java)
  }

  override fun onCreateView(inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?, savedInstanceState: Bundle?): View? {
    return inflater.inflate(R.layout.fragment_contact_details, container, false)
  }

  override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
    val contact = arguments?.run {
      if(containsKey("CONTACT")) {
        getSerializable("CONTACT") as Contact
      }
      else null
    }

    contact?.run {
      text_view_name.text = name
      text_view_phone_number.text = phoneNumber
      button_call.setOnClickListener {
        //in real app make some call, but for simplify just add info about call
        viewModel.addCall(name)
      }
      button_edit.setOnClickListener {
        val args = Bundle().apply { putSerializable("CONTACT", this@run) }
        findNavController().navigate(R.id.contactDetails_to_editContact, args)
      }
    }
  }
}

//define rest fragments: CallsFragment, AboutFragment, EditContactFragment, AddConctactFragment

Klasa NavigationUI zawiera zbiór statycznych metod umożliwiających powiązanie widoków nawigacyjnych takich jak m.in. Toolbar, ActionBar, DrawerLayout, BottomNavigationView z grafem oraz kontrolerem nawigacyjnym. W tym celu należy zadeklarować wybrany widok w Activity oraz wywołać na nim metodę setupWithNavController. Obiekty Fragment są dodawane do widoku za pomocą zasobu menu w którym identyfikatory wpisów odpowiadają identyfikatorą zdefiniowanym w grafie. Interfejs OnDestinationChangedListener pozwala na wykrycie aktywnego miejsca docelowego co ułatwia m.in. na aktualizacje stanu widoków nawigacyjnych.

//remove MainFragment from code and graph
//put CallsFragment, ContactsFragment into BottomNavigationView and use AboutFragment in app bar menu

class NavigatioUIActivity : AppCompatActivity(), NavController.OnDestinationChangedListener {

  private lateinit var navController: NavController

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_navigation_ui)
    initNavController()
    initNavUI()
  }

  override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu?): Boolean {
    menuInflater.inflate(R.menu.menu_toolbar, menu)
    return true
  }

  override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {
    //delegate menu items to NavController if connected
    return item.onNavDestinationSelected(navController) || super.onOptionsItemSelected(item)
  }

  private fun initNavController() {
    val navHostFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.nav_host_fragment) as NavHostFragment
    navController = navHostFragment.navController
    navController.addOnDestinationChangedListener(this)
  }

  private fun initNavUI() {
    //setup app bar with default up navigate button and home destinations
    val appBarConfiguration = AppBarConfiguration(setOf(R.id.callsFragment, R.id.contactsFragment))
    
    //connect Toolbar with NavController
    setSupportActionBar(toolbar)
    toolbar.setupWithNavController(navController, appBarConfiguration)
    
    //connect BottomNavigationView with NavController
    bottom_navigation_view.setupWithNavController(navController)
  }

  override fun onDestinationChanged(controller: NavController, destination: NavDestination, arguments: Bundle?) {
    //hide or show bottom navigation and menu items based on current destinations
    if(destination.id == R.id.callsFragment || destination.id == R.id.contactsFragment) {
      bottom_navigation_view.visibility = View.VISIBLE
      toolbar.menu?.findItem(R.id.aboutFragment)?.isVisible = true
    }
    else {
      bottom_navigation_view.visibility = View.GONE
      toolbar.menu?.findItem(R.id.aboutFragment)?.isVisible = false
    }
  }
}
<!-- activity_navigation_ui layout -->
<RelativeLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <androidx.appcompat.widget.Toolbar
    android:id="@+id/toolbar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="?attr/actionBarSize"
    android:background="?attr/colorPrimary"/>

  <fragment
    android:id="@+id/nav_host_fragment"
    android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_below="@id/toolbar"
    android:layout_above="@id/bottom_navigation_view"
    app:defaultNavHost="true"
    app:navGraph="@navigation/nav_ui_graph"/>

  <com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView
    android:id="@+id/bottom_navigation_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    app:menu="@menu/menu_bottom_nav"/>

</RelativeLayout>

<!-- menu_bottom_nav -->
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <!-- id of item is destination id from navigation graph -->
  <item android:id="@+id/callsFragment" android:title="Calls"/>
  <item android:id="@+id/contactsFragment" android:title="Contacts"/>
</menu>

<!-- menu_toolbar -->
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item android:id="@+id/aboutFragment" android:title="About"/>
</menu>