Singleton

Wzorce projektowe

  |   5 min czytania

Zastosowanie

Singleton (ang. Singleton) (wzorzec kreacyjny) ma za zadanie przede wszystkim ograniczenie tworzenia obiektów danej klasy do jednej instancji oraz zapewnieniu do niego globalnego dostępu. Swoje pochodzenie zawdzięcza C++, gdzie pełnił rolę następnika zmiennej globalnej używanej przez preprocesor. Jest wzorcem, który wzbudza wiele kontrowersji - z pozoru prosty, łatwy w implementacji, jednakże źle wykorzystany stanowi popularny antywzorzec. Dzieje się tak, gdy jego rola jest sprowadzona do zmiennej globalnej bez uwzględnienia kontekstu wykorzystania. Singleton można zastosować tam, gdzie rzeczywiście istnieje pewność występienia tylko jednej współdzielonej instancji klasy.

Ograniczenia

Singleton tworzony jest w oparciu o prywatny konstruktor, który uniemożliwia rozszerzenie klasy. Poza zarządzaniem swoim cyklem życia pełni rolę logiki biznesowej czym łamie zasadę SRP - pojedynczej odpowiedzialności. Co więcej łamie zasadę OCP - otwarte/zamknięte, która mówi, że klasy powinnyć być otwarte na rozszerzenie lecz zamknięte na modyfikacje. Singleton utrudnia testowanie ponieważ przed wywołaniem testów należy pamiętać, aby był on właściwie zainicjonowany. Ze względu na architekturę systemu Android, Singleton nie jest zalecanym wzorcem. Singleton Mutable może utracić swój stan, gdy system potrzebuje zwolnić zasoby pamięci. Natomiast Singleton Immutable może być często zastąpiony klasami typu Utility (z metodami statycznymi). W środowisku wielowątkowym wymaga specjalnego traktowania.

Użycie

Wzorzec ten jest wykorzystywany w dostępie do SharedPreferences. Popularną praktyką jest również jego implementacja dla obiektów typu Logger czy API dostępu do danych np.: Retrofit.

Implementacja

Istnieje wiele implementacji tego wzorca. Jedna z najprostszych opiera się na inicjalizowaniu obiektu poprzez publiczną metodę getInstance dopiero w momencie jego pierwszego wywołania. Konstruktor jest niewidoczna spoza klasy.

Singleton diagram

Poniższy listing przedstawia najprostszą implementacje Singleton. Rodzi ona jednak problemy w środowisku wielowątkowym.

public class Singleton {
 
  private static Singleton INSTANCE;
 
  private Singleton() {
  }
 
  public static Singleton getInstance() {
    if(INSTANCE == null) {
      INSTANCE = new Singleton();
    }
    return INSTANCE;
  }
}

Aby Singleton mógł zostać użyty w wielowątkowych aplikacjach należy skorzystać z podwójnego sprawdzania i blokowania.

public class DoubleCheckSingleton {
 
  private static DoubleCheckSingleton INSTANCE;
 
  private DoubleCheckSingleton() {
  }
 
  public static DoubleCheckSingleton getInstance() {
    if (INSTANCE == null)
      synchronized (DoubleCheckSingleton.class) {
        if (INSTANCE == null)
          INSTANCE = new DoubleCheckSingleton();
      }
    return INSTANCE;
  }
}

Optymalnym rozwiązaniem jest Singleton Holder, który zapewnia leniwe tworzenie instancji oraz nie wymaga synchronizacji.

public class SingletonHolder {
 
  private SingletonHolder() {
  }
 
  private static class Holder {
    private static final SingletonHolder INSTANCE = new SingletonHolder();
  }
 
  public static SingletonHolder getInstance() {
    return Holder.INSTANCE;
  }
}

Przykład

Aplikacja ma za zadanie przechowywać oraz wyświetlać dane użytkownika. Dostęp do danych powinien być możliwy z różnych miejsc aplikacji. Do realizacji można wykorzystać SharedPreferences, który umożliwia przechowywanie ustawień aplikacji. Dostęp do odczytu i zapisu zapewnia instancja klasy, a operacje te są od niej niezależne. Zatem prawdopodobnie nie ma potrzeby przechowywania w pamięciu wielu instancji SharedPreferences. Dostęp do ustawień aplikacji może być wykorzystywany w wielu miejscach dlatego zastosowanie wzorca Singleton wydaje się być uzasadnione. SharedPreferences w sposób niejawny korzysta ze wzorca Singleton. Poniższy listing przedstawia jego jawną implementacje.

public class SharedPref {

  private static SharedPref instance;
  private static SharedPreferences sharedPreferences;
  private static SharedPreferences.Editor editor;

  private SharedPref() {
  }

  public static SharedPref getInstance(Context context) {
    if(instance == null) {
      synchronized (SharedPref.class) {
        if(instance == null) {
          instance = new SharedPref();
          sharedPreferences = context.getSharedPreferences(context.getPackageName(), Activity.MODE_PRIVATE);
          editor = sharedPreferences.edit();
        }
      }
    }
    return instance;
  }

  public void writeString(String key, String value) {
    editor.putString(key, value);
    editor.commit();
  }

  public void writeInt(String key, int value) {
    editor.putInt(key, value);
    editor.commit();
  }

  public void writeBoolean(String key, boolean value) {
    editor.putBoolean(key, value);
    editor.commit();
  }

  public String readString(String key) {
    return sharedPreferences.getString(key, "");
  }

  public int readInt(String key) {
    return sharedPreferences.getInt(key, 0);
  }

  public boolean readBoolean(String key) {
    return sharedPreferences.getBoolean(key, false);
  }

  public void clearPreferences() {
    editor.clear();
    editor.commit();
  }
}

Biblioteki

Właściwym wykorzystaniem Singleton jest zastosowanie frameworka Dagger 2, implementującego wzorzec Wstrzykiwanie Zależności. Przykładem wykorzystania wzorca Singleton w standardowym pakiecie Java jest klasa System z metodą getSecurityManager.