Analytics

Firebase

  |   5 min czytania
(Firebase-Core 16.0)

Cechy

Google Analytics dla Firebase jest narzędziem analitycznym przeznaczonym do pomiaru oraz rejestrowania wykorzystania aplikacji i zaangażowania użytkowników. Jest rdzeniem dla całej usługi Firebase i pozwala na integracje z różnymi innymi funkcjami. Dostarczane raporty pomagają w zrozumieniu zachowania użytkowników (w jaki sposób korzystają z aplikacji) co ułatwia podejmowanie przemyślanych, świadomych i opartych o trendy decyzje dotyczące marketingu aplikacji i optymalizacji wydajności. Rejestrowane są dwa podstawowe typy informacji: zdarzenia (event) oraz właściwości użytkownika (user properties), które mogą być personalizowane dla aplikacji lub pochodzić z grupy predefiniowanych. Informacje przechwytywane są w sposób automatyczny, a ich podgląd dostępny z poziomu pulpitu nawigacyjnego w konsoli Firebase. Na podstawie danych urządzenia, zdarzeń czy właściwości użytkownika możliwe jest tworzenie niestandardowej grupy odbiorców usług Firebase. Dodatkowo raportowane informacje mogą być przypisane do konkretnego użytkownika za pomocą jego identyfikatora przy zachowaniu polityki prywatności i regulaminu. Aby użyć Analytics do ręcznego raportowania dla konkretnego ekranu wystarczy pobrać instancje typu FirebaseAnalytics w onCreate Aktywności (Activity).

//define at the top of the activity
private lateinit var firebaseAnalytics: FirebaseAnalytics

//get instance in onCreate
firebaseAnalytics = FirebaseAnalytics.getInstance(this)

Zdarzenia

Zdarzenia (events) informują o tym co się dzieje w aplikacji, jakie działania podjął użytkownik, jakie wystąpiły zdarzenia systemowe czy błędy. Rozróżniane są za pomocą klucza alfanumerycznego. Analytics automatycznie rejestruje niektóre zdarzenia (nie ma potrzeby dodawania żadnego kodu), które dotyczą interakcji m.in. z reklamami (ad_click), notyfikacjami (notification_open), wyświetleniem ekranu (screen_view), logowaniem (login) i rejestracją (sign_up), wyszukaniem (search) czy też aktualizowaniem (app_update), usuwaniem aplikacji (app_remove). Jeśli aplikacja wymaga zbierania dodatkowych danych należy je ręcznie raportować za pomocą metody logEvent podając klucz typu oraz obiekt Bundle zawierający oczekiwane wartości.

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  private lateinit var firebaseAnalytics: FirebaseAnalytics

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    firebaseAnalytics = FirebaseAnalytics.getInstance(this)

    buttonAction.setOnClickListener {
      textView.setText(editText.text.toString())
      val bundle = Bundle()
      bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_ID, textView.text.toString())
      bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.CONTENT_TYPE, "text")
      firebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.SELECT_CONTENT, bundle)
    }

    buttonNavigate.setOnClickListener {
      firebaseAnalytics.logEvent("button_navigate_clicked", null)
      val intent = Intent(this, SecondActivity::class.java)
      startActivity(intent)
    }
  }
}

Przegląd danych zdarzeń w konsoli Firebase może prezentować się jak poniżej. Łatwo zauważyć ilość wykonanych akcji w stosunku do wyświetleń ekranu.

Statystyki zdarzeń

Właściwości użytkownika

Właściwości użytkownika (user attributes) są atrybutami opisującymi segmenty bazy użytkowników dzięki którym przesyłane dane mogą być analizowane i filtrowane pod kątem wskazanej grupy docelowej. Podobnie jak w przypadku zdarzeń niektóre właściwości rejestrowane są w sposób auotomatyczny i są to np. wiek (Age), kraj (Country), marka urządzenia (Device brand), płeć (Gender), wersja systemu (OS Version) czy język (Language). W przypadku przesyłania dodatkowych informacji należy zarejestrować właściwość w konsoli Firebase oraz ustawić właściwość w kodzie za pomocą metody setUserProperty przekazując klucz i parametr opisujący.

class SecondActivity : AppCompatActivity() {

  private lateinit var firebaseAnalytics: FirebaseAnalytics

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_second)
    firebaseAnalytics = FirebaseAnalytics.getInstance(this)

    val city = "Poznań" //get property from some place
    firebaseAnalytics.setUserProperty("city", city)
  }
}

Konsola Firebase dostarcza także informacji nt właściwości użytkownika. Co ciekawe z aplikacji korzystają tylko urządzenia z Android Pie, a użytkownicy pochodzą z Polski.

Statystyki właściwości użytkownika

Śledzenie ekranów

Analytics śledzi także przejścia między ekranami i dołącza do zdarzeń informacje o aktualnymi ekranie. Kiedy następuje zdarzenie wyświetlenia ekranu automatycznie dodaje parametr firebase_screen_class z informacją o nazwie klasy np. MainActivity oraz generuje firebase_screen_id. Śledzenie ekranów może być zgłaszane ręcznie poprzez metodę setCurrentScreen co może być przydatne jeśli aplikacja nie używa oddzielnego kontrolera UIView lub Activity na każdym śledzonym ekranie.

Debugowanie

Aby dokonać weryfikacji poprawności konfiguracji Analytics z aplikacją można włączyć debugowanie i sprawdzić na maszynie deweloperskiej (w konsoli logcat) czy i jakie informacje są przesyłane.

adb shell setprop log.tag.FA VERBOSE
adb shell setprop log.tag.FA-SVC VERBOSE
adb logcat -v time -s FA FA-SVC

Dodatkowo konsola Firebase oferuje możliwość wykorzystania trybu DebugView, który pozwala na walidację przesyłanych informacji w trybie rzeczywistym. W przeciwieństwie do standardowego produkcyjnego trybu StreamView w którym informacje wysyłane są zbiorczo co jakiś czas, logowanie odbywa się dla każdego zdarzenia osobno z minimalnym opoźnieniem. Aby włączyć tryb DebugView na urządzeniu należy wykonać poniższe polecenie.

adb shell setprop debug.firebase.analytics.app <package_name> //enable
adb shell setprop debug.firebase.analytics.app .none. //disable

Tryb DebugView umożliwia podgląd informacji zarówno w ogólnym trybie minutowym jak w szczegółowym trybie sekundowym.

Tryb DebugView