Authentication

Firebase

  |   11 min czytania
(Firebase-Auth 16.1, Firebase-UI-Auth 4.1)

Wprowadzenie

Tworzenie i zarządzania kontem użytkownika to dla większości aplikacji podstawowa funkcjonalność, która pozwala na personalizowane wykorzystanie funkcjonalności aplikacji, a znajomość tożsamości ułatwia bezpieczne zapisywanie i powiązanie danych z kontem synchronizowanym na różnych urządzeniach. Firebase Authentication dostarcza łatwych w użyciu usług backend przeznaczonych do uwierzytelniania użytkowników w aplikacji za pomocą hasła, numeru telefonu, popularnych dostawców tożsamości typu Google, Twitter, Facebook, Github oraz umożliwia integracje z innymi zewnętrznymi usługami. Wykorzystuje także popularne standardy branżowe takie jak OAuth 2.0 i OpenID Connect oraz ściśle współpracuje z innymi usługami Firebase. Operacje procesu uwierzytelniania mogą odbywać się poprzez użycie gotowych komponentów interfejsu użytkownika (FirebaseUI) lub wykorzystując Firebase SDK do ręcznej konfiguracji.

Użytkownicy

Obiekt Firebase User reprezentuje konto użytkownika zarejestrowanego w aplikacji w projekcie Firebase. Do użytkownika przypisany jest zestaw podstawowych właściwości takich jak: unikalny identyfikator, podstawowy adres email, nazwa i adres URL zdjęcia, które są przechowywane w bazie danych projektu i mogą być aktualizowane. Nie ma możliwości dodania bezpośrednio innych właściwości do obiektu w bazie danych projektu, zamiast tego należy przechowywać dodatkowe właściwości w bazie danych Cloud Firestore lub Firebase Realtime Database. Przy pierwszej rejestracji do aplikacji profil użytkownika zostanie uzupełniony o dostępne informacje w zależności od udostępnionych danych przez dostarczyciela, np. przy rejestracji adresem email i hasłem zostanie dodany tylko podstawowy adres email. Użytkownik może zalogować się na to samo konto za pomocą różnych metod np. używając adresu email i hasła, konta Google czy konta Twitter. W momencie pomyślnej rejestracji lub logowania następuje przypisanie instancji Firebase Auth dla bieżącego użytkownika, której zadaniem jest utrzymanie stanu użytkownika do momentu wylogowania, np. ponowne uruchomienie aplikacji nie powoduje utraty informacji.

Konta użytkowników

FirebaseUI

FirebaseUI jest biblioteką opartą o pakiet SDK Firebase Authentication, która dostarcza komponenty interfejsu graficznego umożliwiające w łatwy sposób wykonanie operacji autoryzacji. Już za pomocą jednego kliknięcia możliwe jest zalogowanie się do aplikacji przy użyciu wielu dostarczycieli (email, telefoniczna autoryzacja, Google Sign-In itp) czy też wywołanie różnych metod uwierzytelniania i zadań zarządzania kontem. FirebaseUI automatycznie integruje się z mechanizmem Smart Lock for Password i pozwala także na personalizacje stylu graficznego. Aby skorzystać z wybranych dostarczycieli autoryzacji należy dodać odpowiednie zewnętrzne zależności do pliku build.gradle, włączyć wspieranie logowania i uzupełnić wymagane informacje w konsoli Firebase oraz dla Facebook i Twitter dodać klucz aplikacji do zasobów tekstowych. Poniższy listing przedstawia sposób wykorzystanie FirebaseUI w procesie logowania, wylogowania i usuwania konta.

class FirebaseUIActivity : AppCompatActivity() {

  companion object {
    const val SIGN_IN = 100
  }

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_firebase_ui)

    //check if user is already signed in
    //if not then show sign in screen

    //add available providers
    val providers = arrayListOf(
      AuthUI.IdpConfig.EmailBuilder().build(),
      AuthUI.IdpConfig.PhoneBuilder().build(),
      AuthUI.IdpConfig.GoogleBuilder().build())
    //add more like Twitter, Facebook etc

    //start sign in screen and optional customize by logo, theme and urls
    val intent = AuthUI.getInstance()
      .createSignInIntentBuilder()
      .setAvailableProviders(providers)
      .setLogo(R.drawable.logo)
      .setTheme(R.style.AppTheme)
      .setTosAndPrivacyPolicyUrls("http://androidcode.pl/terms", "http://androidcode.pl/privacy")
      .build()
    startActivityForResult(intent, SIGN_IN)
  }

  override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data: Intent?) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)
    if (requestCode == SIGN_IN) {
      val response = IdpResponse.fromResultIntent(data)
      if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {
        //success, get user and do some work
        val user = FirebaseAuth.getInstance().currentUser
        startActivity(Intent(this, UserActivity::class.java))
      }
      else {
        //fail, show some error message
      }
    }
  }
}

class UserActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_user)

    signOutButton.setOnClickListener {
      AuthUI.getInstance().signOut(this)
        .addOnCompleteListener {
          //do something like navigate to home screen
        }
    }

    deleteAccountButton.setOnClickListener {
      AuthUI.getInstance().delete(this)
        .addOnCompleteListener {
          //do something like navigate to home screen
        }
    }
  }

  //more methods
}

Firebase SDK

Kiedy zachodzi potrzeba przejęcia większej kontroli nad procesami uwierzytelniania należy w tym celu wykorzystać Firebase SDK, który umożliwia zdefiniowanie zachowania i obsługę zdarzeń na każdym kroku danego procesu. Poniższy listing prezentuje wykorzystanie Firebase SDK w procesie rejestracji za pomocą email i hasła, logowania i wylogowania użytkownika.

class FirebaseAuthActivity : AppCompatActivity() {

  private lateinit var auth: FirebaseAuth

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_firebase_auth)
    auth = FirebaseAuth.getInstance()

    signUpButton.setOnClickListener { updateProfile() }
    signInButton.setOnClickListener { changeEmail() }
  }

  override fun onStart() {
    super.onStart()
    if(auth.currentUser != null) {
      //user is signed in, update UI or navigate
    }
  }

  private fun signUp() {
    //validate fields before
    val email = emailEditText.getText().toString()
    val password = passwordEditText.getText().toString()
    auth.createUserWithEmailAndPassword(email, password).addOnCompleteListener { task ->
      if (task.isSuccessful) {
        //sign up success, update UI or navigate
        val user = auth.currentUser
        startActivity(Intent(this, ProfileActivity::class.java))
      }
      else {
        //sign up fails, show error message
      }
    }
  }

  private fun signIn() {
    //validate fields before
    val email = emailEditText.getText().toString()
    val password = passwordEditText.getText().toString()
    auth.signInWithEmailAndPassword(email, password).addOnCompleteListener { task ->
      if (task.isSuccessful) {
        //sign ip success, update UI or navigate
        val user = auth.currentUser
        startActivity(Intent(this, ProfileActivity::class.java))
      }
      else {
        //sign in fails, show error message
      }
    }
  }
}

Co więcej istnieje możliwość ręcznej konfiguracji zewnętrznych API autoryzacji dla m.in. Google, Twitter, Facebook, Github i integracji z kontem użytkownika Firebase. Ponadto Firebase Authentication oferuje także mechanizm uwierzytelniania kont anonimowych i ich konwersji do kont stałych oraż możliwość logowania się za pomocą linka w wiadomości email.

Zarządzanie użytkownikami

Firebase Authentication poza podstawowymi właściwościami użytkownika Firebase umożliwia także uzyskanie dostępu do informacji profilowych dostarczonych przez zewnętrznych usługodawców autoryzacji. Ponadto możliwe jest dodanie lub zmiana bieżących danych (informacje profilowe, email, hasło, itp), a także usuwanie konta oraz wysyłanie maili zmiany hasła, weryfikacji czy ponownej autoryzacji konta.

class ProfileActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_profile)
    
    showUserInfo()
    showProfiles()

    updateProfileButton.setOnClickListener { updateProfile() }
    changeEmailButton.setOnClickListener { changeEmail() }
    changePasswordButton.setOnClickListener { changePassword() }
    deleteAccountButton.setOnClickListener { deleteAccount() }
    signOutButton.setOnClickListener { signOut() }
  }

  private fun showUserInfo() {
    val user = FirebaseAuth.getInstance().currentUser
    user?.let {
      var info = String()
      info += "uid: ${user.uid}\n"
      info += "name: ${user.displayName}\n"
      info += "email: ${user.email}\n"
      info += "is verified: ${user.isEmailVerified}\n"
      info += "photoUrl: ${user.photoUrl.toString()}\n"
      //get more info
      userInfo.setText(info)
    }
  }

  private fun showProfiles() {
    val user = FirebaseAuth.getInstance().currentUser
    user?.let {
      for(profile in it.providerData) {
        var info = String()
        info += "PROVIDER: ${profile.providerId}\n"
        info += "uid: ${profile.uid}\n"
        info += "name: ${profile.displayName}\n"
        //get more info
        userProfiles.setText(info)
      }
    }
  }

  private fun updateProfile() {
    val user = FirebaseAuth.getInstance().currentUser
    val profileUpdates = UserProfileChangeRequest.Builder()
        .setDisplayName(editText.getText().toString())
        .setPhotoUri(Uri.parse("http://androidcode.pl/assets/img/logo.png"))
        .build()

    user?.updateProfile(profileUpdates)?.addOnCompleteListener { task ->
      if (task.isSuccessful) {
        //show some message and change UI
      }
    }
  }

  private fun changeEmail() {
    val user = FirebaseAuth.getInstance().currentUser
    val email = editText.getText().toString() //validate
    user?.updateEmail(email)?.addOnCompleteListener { task ->
      if (task.isSuccessful) {
        //show some message and change UI
      }
    }
  }

  private fun changePassword() {
    val user = FirebaseAuth.getInstance().currentUser
    val newPassword = editText.getText().toString() //validate
    user?.updatePassword(newPassword)?.addOnCompleteListener { task ->
      if (task.isSuccessful) {
        //show some message and change UI
      }
    }
  }

  private fun deleteAccount() {
    val user = FirebaseAuth.getInstance().currentUser
    user?.delete()?.addOnCompleteListener { task ->
      if (task.isSuccessful) {
        //show some message and change UI
      }
    }
  }

  private fun signOut() {
    FirebaseAuth.getInstance().signOut()
    finish()
  }

  //more methods
}