Cloud Storage

Firebase

  |   8 min czytania
(Firebase-Storage 16.0)

Wprowadzenie

Cloud Storage jest wydajną, skalowalną i prostą usługą przechowywania plików aplikacji i użytkowników w chmurze (obrazy, audio, wideo itp). Niezależnie od jakości połączenia sieci pobieranie i przesyłanie jest niezawodne nawet w przypadku utraty połączenia, ponieważ wznawia się w miejscu zatrzymania co pozwala zaoszczędzić czas i przepustowość użytkowników. Operacje w Cloud Storage wykonywane są z zachowaniem reguł bezpieczeństwa i prywatności oraz mogą być integrowane z uwierzytelnianiem Firebase Authentication. Pliki przechowywane są w segmencie Google Cloud Storage dzięki czemu dostępne są zarówno w Firebase jak i Google Cloud co umożliwia przetwarzanie przesłanych plików przez użytkowników po stronie serwera. Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia Cloud Storage o usługę Cloud Functions, czyli uruchamianie funkcji w odpowiedzi na przechwycone zdarzenia z Cloud Storage.

Pliki

Referencje

Deklaratywny język reguł pozwala określić sposób w jaki dane są indeksowane, strukturyzowane oraz zdefiniować poziom dostępu. Domyślnie dostęp do odczytu i zapisu przyznany jest tylko dla uwierzytelnionych użytkowników. Reguła publicznego dostępu umożliwia dostęp do zasobów nie tylko użytkownikom aplikacji, ale nawet wszystkim którzy z niej nie korzystają. Cloud Storage pozwala na dodatkowe skonfigurowanie przestrzeni ze względu na rejon geograficzny, przeznaczenie zasobów czy też ich współdzielenie.

private fun getStorages() {
  val storage = FirebaseStorage.getInstance() //just get FirebaseStorage instance
  val customStorage = FirebaseStorage.getInstance("gs://custom-bucket")
}

Podobnie jak system plików na dysku twardym pliki w Cloud Storage przedstawione są w strukturze hierarchicznej do których dostęp odbywa się poprzez utworzenie referencji metodą getReference. Innymi słowy referencja może być traktowana jako wsaźnik do pliku w chmurze. Nawigacja po poziomach struktury plików odbywa się przy użyciu metod getChild, getParent, getRoot.

private fun getReferences(storage: StorageReference) {
  val storageRef = storage.reference
  val folderRef: StorageReference? = storageRef.child("images")

  val fileRef = storageRef.child("images/file.jpg")
  val parentRef = fileRef.parent //equivalent of folderRef
  val rootRef = fileRef.root //equivalent of storageRef
  val anotherFileRef = fileRef.parent?.child("anotherFile.png") //chain navigation together
}

Każda referencja posiada właściwości opisujące plik takie jak m.in. ścieżka, nazwa, przestrzeń czy metadane.

private fun getInfo(fileRef: StorageReference) {
  val info = "$fileRef.name in $fileRef.path in $fileRef.bucket bucket"
  val metadata = fileRef.metadata
}

Operacje

Wszystkie operacje na plikach, tzn. wysyłanie, pobieranie, usuwanie i zmiana metadanych odnoszą się do instancji StorageReference i mogą być wykonane dla dowolnej lokalizacji za wyjątkiem nadrzędnego root. Wysyłanie plików przeprowadza się za pomocą metod putFile, putBytes, putStream, pobieranie następuje przy użyciu metod getFile, getBytes, getStream, usuwanie zachodzi przy wykorzystaniu metody delete, a aktualizacja metadanych metodą updateMetadata.

private fun startUploadFile() {
  //get file and create reference
  val file = Uri.fromFile(File("path/file.jpg"))
  val fileRef = storageRef.child("images/${file.lastPathSegment}")

  //create custom metadata if needed
  val metadata = StorageMetadata.Builder().setContentType("image/jpg").build()

  //upload file
  val uploadTask = fileRef.putFile(file)
  //or fileRef.putFile(file, metadata) for using custom metadata
}

private fun startDownloadFile() {
  val file = File.createTempFile("images", "jpg")
  val fileRef = storageRef.child("images/file.jpg")
  val downloadTask = fileRef.getFile(file)
}

private fun startDeleteFile() {
  val fileRef = storageRef.child("images/file.jpg")
  val deleteTask = fileRef.delete()
}

private fun startUpdateMetadata() {
  val fileRef = storageRef.child("images/file.jpg")

  val metadata = StorageMetadata.Builder()
    .setContentType("image/jpg")
    .setCustomMetadata("myCustomProperty", "myValue")
    .build()

  val metadataTask = fileRef.updateMetadata(metadata)
}

Status

Rozpoczęcie wykonywania zadania zwraca właściwy dla danej operacji obiekt rozszerzający klasę StorageTask, który pozwala na zarządzanie i monitorowanie statusu operacji poprzez podpięcie słuchaczy dla różnych stanów, tj. OnProgressListener, OnPausedListener, OnSuccessListener, OnFailureListener. Metody pause, resume, cancel umożliwiają manualne zarządzanie statusem zadania. W przypadku zamknięcia procesu aplikacji wszystkie zadania są przerywane. Należy więc zadbać o ich właściwe wznowienie w miejscu przerwania (nie od początku) co pozwoli na oszczędzenie czasu i transmisji danych użytkownika.

class StatusActivity : AppCompatActivity() {

  private lateinit var storageRef: StorageReference
  private lateinit var uploadTask: UploadTask

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_status)

    storageRef = FirebaseStorage.getInstance().reference

    startUploadFileWithListeners()
  }

  private fun startUploadFileWithListeners() {
    val file = Uri.fromFile(File("path/file.jpg"))
    val fileRef = storageRef.child("images/${file.lastPathSegment}")

    //start and add listeners
    uploadTask = fileRef.putFile(file)
    uploadTask.addOnProgressListener { taskSnapshot ->
      //save session URI in persistent storage in case of process die
      val sessionUri = taskSnapshot.uploadSessionUri
      //show some progress
    }.addOnFailureListener {
      //action on error like show message
    }.addOnSuccessListener {
      //action on success like show file in UI
    }
  }

  private fun restartUploadFile {
    val file = Uri.fromFile(File("path/file.jpg"))
    val sessionUri = Uri.EMPTY //mock value, get from persistent storage
    uploadTask = storageRef.putFile(file, StorageMetadata.Builder().build(), sessionUri)
  }

  //do in the similar way for other operations
}

Cykl życia

Przesyłanie kontynuowane jest w tle niezależnie od zmian cyklu życia Aktywności co pomimo niewątpliwej zalety może prowadzić do wycieku pamięci dla dodanych wcześniej obserwatorów. Aby temu zapobiec należy we właściwym miejscu cyklu życia wyrejestrować obiekty słuchaczy, a następnie zarejestrować ponownie pobierając instancje bieżącego zadania za pomocą metody getActiveUploadTask lub getActiveDownloadTask.

class LifecycleActivity : AppCompatActivity() {

  private var fileRef: StorageReference?

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_lifecycle)

    //start some upload task on fileRef
  }

  override fun onSaveInstanceState(outState: Bundle) {
    super.onSaveInstanceState(outState)
    //save the reference to upload task if is in progress
    fileRef?.let { outState.putString("reference", it.toString()) }
    //remove passed listeners
  }

  override fun onRestoreInstanceState(savedInstanceState: Bundle) {
    super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState)

    //get reference to upload task if was in progress
    val reference = savedInstanceState.getString("reference")
    if(reference != null) {
      fileRef = FirebaseStorage.getInstance().getReferenceFromUrl(reference)

      //get all UploadTask - in this case there should be one
      fileRef?.activeUploadTasks?.let { it ->
        if (it.size > 0) {
          val task = it[0]
          //set listeners to task here
        }
      }
    }
  }
}