Cloud Messaging

Firebase

  |   7 min czytania
(Firebase-Messaging 17.3, Firebase-InAppMessaging-Display 17.0)

Wiadomość

Cloud Messaging (FCM) dostarcza wiadomości do wybranych użytkowników aplikacji wysłanych z poziomu konsoli Firebase, usługi Cloud Functions lub zewnętrznego serwera. Wiadomości dzielą się na dwa typy: automatycznie wyświetlane notyfikacje oraz ręcznie obsługiwane wiadomości danych. W przypadku notyfikacji, gdy aplikacja jest w tle powiadomienia dostarczane są do zasobnika powiadomień, a kiedy działa na pierwszym planie wówczas obsługiwana jest przez funkcję zwrotną. Wiadomości mogą przyjmować format JSON i muszą zawierać polę message, składające się z pola message.token oraz message.notification (dla notyfikacji) lub data (dla wiadomości danych). Wiadomości mogą zawierać także jednocześnie oba pola: notification i data.

{
 "message":{
  "token":"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
  "notification":{
   "title":"text",
   "body":"content"
  }
 }
}

{
 "message":{
  "token":"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
  "data":{
   "value" : "some value",
   "body" : "some body",
  }
 }
}

{
 "message":{
  "token":"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
  "notification":{
   "title":"text",
   "body":"content"
  },
  "data" : {
   "value" : "some value",
   "body" : "some body"
  }
 }
}

Wiadomości konfigurowane pod różne platformy (Android, iOS, web) powinny przestrzegać zasad dostępności kluczy. Jeśli wiadomość kierowana jest do wielu platform wówczas należy używać kluczy ogólnych (notification, data, notification.title, notification.body), a w przypadku wysyłania tylko na jedną platformę należy wskazać typ (android, apns, webpush) i wykorzystać specyficzne klucze danej platformy (dla Android m.in. ttl, priority, data, notification).

{
 "message":{
  "token":"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
  "notification":{
   "title":"text",
   "body":"content"
  },
  "android" : {
   "ttl" : "36000s",
   "notification": {
    "click_action":"OPEN_SETTINGS"
   }
  }
 }
}

Usługa

Aby przetwarzać przychodzące wiadomości należy rozszerzyć klasę FirebaseMessagingService, zarejestrować usługę oraz dodać opcjonalne informacje w pliku AndroidManifest. Usługa FirebaseMessagingService odpowiedzialna jest za nasłuchiwanie i podejmowanie akcji dla otrzymanych wiadomości i przyznanego kodu token.

class FcmTokenService : FirebaseMessagingService() {

  //override at least onNewToken, onMessageReceived and onDeletedMessages
}
<!-- register service -->
<service android:name=".FcmTokenService">
  <intent-filter>
    <action android:name="com.google.firebase.MESSAGING_EVENT" />
  </intent-filter>
</service>

<!-- optional add defaults -->
<meta-data
  android:name="com.google.firebase.messaging.default_notification_icon"
  android:resource="@drawable/ic_notification" />
<meta-data
  android:name="com.google.firebase.messaging.default_notification_color"
  android:resource="@color/colorNotification" />
<meta-data
  android:name="com.google.firebase.messaging.default_notification_channel_id"
  android:value="@string/notification_channel_id" />

Token

Kluczem identyfikującym użytkownika w usłudze Cloud Messaging jest token, który przyznany przez aplikację powinien zostać wysłany na serwer dzięki czemu możliwym będzie rozpoznanie adresatów wiadomości. Warto mieć na uwadzę, że token może ulec zmianie m.in. w sytuacji usunięcia aplikacji czy wyczyszczenia danych w związku z czym należy rejestrować jego zmiany w metodzie onNewToken. Aby ręcznie pobrać bieżący token należy wywołać FirebaseInstanceId.getInstance().instanceId.

class FcmTokenService : FirebaseMessagingService() {

  override fun onNewToken(token: String?) {
    //send token to server to able to get messages
  }

  fun fetchCurrentToken() {
    FirebaseInstanceId.getInstance().instanceId.addOnCompleteListener(OnCompleteListener { task ->
      if (!task.isSuccessful) {
        return@OnCompleteListener
      }

      //get token and do something
      val token = task.result?.token
    })
  }
}

Odbieranie

Zarządzanie otrzymanymi i usuniętymi wiadomościami możliwe jest przez nadpisanie metod onMessageReceived i onDeletedMessages. Metoda onMessageReceived dostarcza obsługi dla większości typów wiadomości za wyjątkiem wiadomości notyfikacji otrzymanych podczas działania aplikacji w tle, które trafiają do zasobnika systemowego. Domyślnie kliknięcie na notyfikacje powoduje uruchomienie launcher aplikacji, a opcjonalne dane z pola data zawarte są w kluczach extras obiektu Intent.

class FcmTokenService : FirebaseMessagingService() {

  override fun onMessageReceived(remoteMessage: RemoteMessage?) {
    //check message contains data payload
    remoteMessage?.data?.isNotEmpty()?.let {
      //prepare some action like put data into variables
    }

    //check message contains notification payload
    remoteMessage?.notification?.let {
      //prepare some action like show notification
      showNotification(it)
    }
  }

  override fun onDeletedMessages() {
    //do something like server sync for deleted and not received message
  }

  private fun showNotification(notification: RemoteMessage.Notification) {
    //create action on tap
    val intent = Intent(this, NotificationActionActivity::class.java).apply {
      flags = Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK or Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK
    }
    val pendingIntent: PendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, REQUEST_CODE, intent, 0)

    //build notification
    val builder = NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID)
      .setSmallIcon(R.drawable.ic_launcher_background)
      .setContentTitle(notification.title)
      .setContentText(notification.body)
      .setContentIntent(pendingIntent)
      .setAutoCancel(true)

    //show notification
    NotificationManagerCompat.from(this).notify(NOTIFICATION_ID, builder.build())
  }
}

class LauncherActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_launcher)

    //check are some keys from notification exists 
    if(intent?.extras.containsKey("key1")) {
      //do some action depends on keys value like launch another activity
    }
  }
}

Grupowanie

Wiadomości mogą być wysyłane do grupy użytkowników na podstawie informacji przypisanych do konta, zapisanych do tematu (topic) lub należących do grupy urządzeń. W celu zapisania i wypisania klienta do tematu należy wywołać metodę subscribeToTopic lub unsubscribeFromTopic.

private fun subscribeToTopic() {
  FirebaseMessaging.getInstance().subscribeToTopic("topic").addOnCompleteListener { task ->
    if (!task.isSuccessful) {
      //subscribe failed
    }
    //subscribe success
  }
}

private fun unsubscribeFromTopic() {
  FirebaseMessaging.getInstance().unsubscribeFromTopic("topic").addOnCompleteListener { task ->
    if (!task.isSuccessful) {
      //unsubscribe failed
    }
    //unsubscribe success
  }
}

Komunikaty w aplikacji

Usługa In-App Messaging pozwala na przedstawianie ukierunkowanych wiadomości kontekstowych w aplikacji w postaci banerów dla aktualnie aktywnych użytkowników w celu zachęcenia ich do podjęcia dodatkowych działań czy odkrywania nowych obszarów i funkcjonalności. Aby rozpocząć wysyłanie komunikatów z poziomu konsoli Firebase wystarczy wskazać docelową grupę odbiorców (np. na podstawie prognoz czy testów A/B), skonfigurować wygląd wiadomości i wyzwalacze oraz podpiąć akcje w postaci dynamicznych linków (Dynamic Links) i dodać ich obsługę po stronie aplikacji. W przypadku modyfikacji sposobu wyświetlania wiadomości należy stworzyć i zarejestrować autorską implementację klasy rozszerzającej FirebaseInAppMessagingDisplay.