Performance Monitoring

Firebase

  |   5 min czytania
(Firebase-Perf 16.2)

Cechy

Firebase Performance Monitoring jest usługą pomagającą uzyskać wgląd do wydajności aplikacji na urządzeniach użytkowników dzięki czemu możliwe jest zlokalizowanie i rozwiązanie problemów związanych z wydajnością, płynnością i szybkością działania. Automatycznie dokonuje pomiarów dla czasu startu aplikacji, działania w tle (i na pierwszym planie), renderowania ekranów czy też większości zapytań sieciowych. Przesłane raporty zawierają informacje nt użycia procesora i pamięci, a także metadane urządzenia (m.in. model, wersja systemu, wersja aplikacji, kraj) i szczegółów trasy zgłoszenia. Performance Monitoring nie zbiera żadnych danych personalnych użytkownika. Jeśli automatycznie przesyłane próbki to za mało istnieje również możliwość tworzenia personalizowanych tras śledzenia wydajności. Konsola Firebase automatycznie dokonuje analizy otrzymanych próbek na podstawie których generuje podpowiedzi o potencjalnie niewydajnych miejscach aplikacji.

Trasy

Rejestrowanie wydajności aplikacji zachodzi na tzw. trasach (traces), które opisane są między dwoma miejscami: punktem startowym i końcowym. Przykładowo automatyczna trasa dla działania aplikacji w tle (App in background) rozpoczyna się od momentu kiedy ostatnia Aktywność (Activity) będąca w foreground wywoła onStop, a zakończy się w momencie wywołania onResume przez pierwszą Aktywność przechodzącą z trybu background do foreground. Podobnie rzecz ma się z trasami własnymi, które dotyczą wybranego przez programistę przedziału cyklu życia.

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  private lateinit var trace: Trace

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    trace = FirebasePerformance.getInstance().newTrace("activity_creation")
    trace.start()

    //do some work
  }

  //more lifecycle methods

  override fun onResume() {
    super.onResume()
    trace.stop()
  }
}

Trasy personalizowane mogą być dodatkowo opisane metrykami, których zadaniem jest liczenie wystąpień pewnych zdarzeń oraz atrybutami informacyjnymi.

//TextView mock, use some RecyclerView or ListView instead
private fun addItem(item: String) {
  //start trace
  val addItemTrace = FirebasePerformance.getInstance().newTrace("add_item_trace")
  addItemTrace.start()

  //set metrics and attributes
  addItemTrace.incrementMetric("text_length", item.length.toLong())
  addItemTrace.putAttribute("item", item) //avoid personal info

  //update UI
  val text = textViewItems.text
  textViewItems.text = "$text \n $item"

  //stop trace
  addItemTrace.stop()
}

Dodanie adnotacji @AddTrace do metody wraz z jej nazwą powoduje rejestrowanie wydajności podczas wykonywania funkcji (trasa rozpoczyna się na początku metody, a kończy kiedy zostanie wykonana). Jednakże tak stworzone trasy nie mają możliwości dodawania metryk.

//use instead of addItem method if extra info no needed
@AddTrace(name = "add_item_trace_without_metrics")
private fun addItemWithoutMetrics(item: String) {
  val text = textViewItems.text
  textViewItems.text = "$text \n $item"
}

Ekran przeglądu wydajności aplikacji w konsoli Firebase dla tras automatycznych i dodaktowych przedstawia się następująco. Uzyskane rezultaty informują zespół deweloperski o akceptowalnych czasach reakcji.

Wydajność aplikacji

Zapytania sieciowe

Wysyłane żądania sieciowe HTTP/S są w większośći automatycznie przechwytywane i przetwarzane do postaci raportów zawierających informacje takie jak: czas odpowiedzi, rozmiar wysłanych żądań i otrzymanych odpowiedzi, wskaźnik sukcesu oraz metadane urządzenia. Ze względu na zachowanie polityki prywatności Performance Monitoring pomija parametry URL w procesie budowania anonimowych wzorców adresów wyświetlanych w konsoli Firebase. Rejestrowanie zdarzeń sieciowych wspierane jest tylko dla żądań opartych o OkHttp3. W przypadku personalizacji raportowania zapytań sieciowych lub ich ręcznego wywołania można wykorzystać kod na poniższym listingu.

private fun download(link: String) {
  //run on background thread
  val url = URL(link)
  val metric = FirebasePerformance.getInstance().newHttpMetric(link, FirebasePerformance.HttpMethod.GET)
  metric.start()

  //set connections
  val conn = url.openConnection() as HttpURLConnection
  conn.doOutput = true
  conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/json")
  val content = convertStreamToString(conn.outputStream) //do something with content
  
  metric.setHttpResponseCode(conn.responseCode)
  conn.disconnect()
  metric.stop()
}

private fun convertStreamToString(outputStream: OutputStream): String {
  return "webpage content" //mock
}

Czas reakcji dla zapytań sieciowych wychodzących z aplikacji mieści się w normie. Więcej informacji nt zapytań dla konkretnych witryn można znaleźć w zakładce szczegółów wydajności sieci.

Wydajność sieci

Debugowanie

Tryb debugowania pozwala już na wczesnym etapie deweloperskim sprawdzić poprawność konfiguracji oraz otrzymywane rezultaty. Aby włączyć debugowanie należy dodać odpowiedni wpis meta-data do AndroidManifest oraz uruchomić właściwe polecenie w adb.

<meta-data
 android:name="firebase_performance_logcat_enabled"
 android:value="true" />
adb logcat -s FirebasePerformance

Automatyczne raportowanie

Zbieranie i wysyłanie raportów jest domyślnie włączone dla wszystkich użytkowników i wersji aplikacji. W przypadku, gdy istnieje potrzeba opcjonalnego wyłączenia raportowania (np. dla wersji deweloperskich) należy dodać odpowiedni wpis meta-data do AndroidManifest lub zmienić wartość właściwości firebasePerformanceInstrumentationEnabled w gradle.properties.

<!-- disable at build time but allow to enable at runtime -->
<meta-data
 android:name="firebase_performance_collection_enabled"
 android:value="true" />

<!-- disable at build time and don't allow to enable at runtime -->
<meta-data
 android:name="firebase_performance_collection_deactivated"
 android:value="true" />

Aby dokonywać zmian (włączenia lub wyłączenia raportowania) w trakcie działania programu ze względu na ustawienia użytkownika lub zdalną konfigurację wystarczy zmienić wartość właściwości isPerformanceCollectionEnabled.

FirebasePerformance.getInstance().isPerformanceCollectionEnabled = true //get value from pref or remote config