Delegacja

Kotlin

  |   6 min czytania
(Kotlin v1.3)

Wzorzec

Delegacja (Delegation) jest wzorcem stanowiącym alternatywę dla implementacji przez dziedziczenie i polega na tym, że klasa dziedzicząca zamiast implementować zachowanie deleguje je do wstrzykniętego obiektu. Wiele wzorców projektowych m.in. Strategia, Wizytor, Obserwator w swym działania wykorzystują wzorzec Delegacja. Kotlin natywnie wspiera implementacje wzorca Delegacja całkowicie redukując powtarzający się kod (boilerplate). Klasa wykorzystująca wzorzec Delegacja musi w swojej implementacji wstrzyknąć obiekt delegata oraz wskazać go w definicji za pomocą słowa kluczowego by.

interface Base {
  val text: String
  fun show()
  fun showFull()
}

class BaseImpl(text: String) : Base {
  override val text = "Delegate implementation: $text"
  override fun show() { print(text) }
  override fun showFull() { print("Delegate implementation full info: + $text") }
}

class Derived(delegate: Base) : Base by delegate

val base = BaseImpl("value")
val derived = Derived(base)
derived.show() //Delegate implementation: value

Nadpisywanie

Klasy implementujące wzorzec Delegacja mogą rozszerzyć lub zrezygnować z implementacji obiektu delegata poprzez nadpisanie wybranego członka klasy. Należy jednak mieć na uwadze, że implementacja nadpisanych właściwości nie jest widoczna dla delegata.

class Derived(delegate: Base) : Base by delegate {
  override val text = "Overriden implementation: $text"
  override fun showFull() { print("Overriden implementation full info: $text") }
}

val base = BaseImpl("value")
val derived = Derived(base)
derived.show() //Delegate implementation: value
print(derived.text) //Overriden implementation: value
derived.showFull() //Overriden implementation full info: value

Właściwości

Właściwości delegowane (delegated properties) są mechanizmem dzięki któremu można delegować wywołanie metod akcesorów właściwości get oraz set do innego obiektu co odbywa w sposób zautomatyzowany. Implementacja jest jednorazowa eliminując potrzebę każdorazowego ręcznego przypisania. Kotlin wspiera właściwości delegowane za pomocą: leniwych właściwości (lazy properties), oberwowalnych właściwości (observable properties) oraz przechowywania właściwości w mapie. Aby zadeklarować właściwość jako delegowaną należy po nazwie oraz typie użyć słowa kluczowego by, a następnie podać wyrażenie reprezentujące delegata, który musi dostarczyć implementację metod getValue oraz setValue co przedstawia się następująco.

class DelegatedProperty {
  var value: String by Delegate()
}

class Delegate {
  operator fun getValue(thisRef: Any?, property: KProperty<*>): String {
    return "get '${property.name}' has been delegated"
  }
  operator fun setValue(thisRef: Any?, property: KProperty<*>, value: String) {
  	print("set '${property.name}' = $value has been delegated")
  }
}

val delegated = DelegatedProperty()
print(delegated.value) //get 'value' has been delegated
delegated.value = "new one" //set 'value' = new one has been delegated

Wywołanie akcesorów właściwości delegowane jest do metod getValue i setValue delegata, które mogą zostać dostarczone jako funkcje klasy, funkcje rozszerzające czy też implementacje interfejsów ReadOnlyProperty lub ReadWriteProperty. Delegowanie właściwości może mieć miejsce nie tylko dla właściwości klasy, ale także dla zmiennych lokalnych.

Leniwa właściwość

Funkcja lazy przyjmuje wyrażenie lambda i zwraca instancje typu Lazy<T>, która pełni rolę delegata dla właściwości. Pierwsze wywołanie get uruchamia wyrażenie lambda i zapamiętuje rezultat dzięki czemu kolejne odwołania zwracają zapamiętaną już wartość. Domyślnie obliczanie wartości jest w trybie synchronizowanym, tzn. odbywa się w jednym wątku przez co wszystkie wątki mają tą samą wartość. Aby wybrać tryb ręcznie należy przekazać do funkcji lazy jeden z parametrów LazyThreadSafetyMode: SYNCHRONIZED, PUBLICATION, NONE.

val lazyValue: String by lazy {
  print("evaluated ")
  "value"
}
print(lazyValue) //evaluted value - at first time is computed
print(lazyValue) //value - is computed already

Obserwowalna właściwość

Funkcja Delegates.observable przyjmuje dwa argumenty: wartość początkową oraz uchwyt do modyfikacji właściwości, który jest wywoływany przy każdym przypisaniu wartości do właściwości. Słuchacze są powiadamiani o zmianach we właściwości. Uchwyt opisany jest trzema parametrami: właściwość, stara wartość oraz nowa wartość. Użycie funkcji Delegates.vetoable umożliwia przechwytywanie przypisania.

class Person {
  var name: String by Delegates.observable("No name ") {
    property, old, new ->
    print("$old changed to $new")
  }
}

val person = Person()
person.name = "Johnnie" //No name changed to Johnnie
person.name = "Jack" //Johnnie changed to Jack

Przechowywanie w Map

W dynamicznych procesach jak np. parsowanie formatów warto wykorzystać przechowywanie właściwości w Map (MutableMap dla zmiennych var), która zamiast separowania pola dla każdej właściwości może pełnić rolę delegata dla wielu właściwości. Klucze elementów mapy muszą mieć taka samą nazwę co właściwość.

class Worker(var map: MutableMap<String, Any?>) {
  var name: String by map
  var salary: Int by map
}

//execute constructor with init values
var map: MutableMap<String, Any?> = mutableMapOf(
  "name" to "William",
  "salary" to 2000
)
val worker = Worker(map)

print(worker.name) //William
print(worker.salary) //2000
map.set("salary", 3000)
println(worker.salary) //3000