Polimorfizm

Kotlin

  |   11 min czytania
(Kotlin v1.3)

Dziedziczenie

Wszystkie klasy w Kotlin dziedziczą po superklasie Any (podobnie jak Object w Java), która dostarcza dla klas podtypów metody equals, hashCode oraz toString. Klasa, która może być dziedziczona musi być oznaczona jako open, a deklaracja dziedziczenia następuje w nagłówku klasy. Jeśli klasa ma konstruktor podstawowy (primary constructor) wówczas inicjalizacja klasy bazowej musi nastąpić w konstruktorze podstawowym klasy dziedziczącej. Gdy klasa nie posiada konstruktora podstawowego to we wszystkich jej konstruktorach dodatkowych (secondary constructor) musi przebiegać bezpośrednio inicjalizacja typu bazowego za pomocą słowa kluczowego super lub pośrednio poprzez delegacje do innego konstruktora.

//with primary constructor
open class ParentPrimary(number: Int)
class ChildPrimary(number: Int) : Parent(number)

//with secondary constructor
open class ParentSecondary {
  var number: Int
  constructor(number: Int) {
    this.number = number
  }
}

class ChildSecondary : ParentSecondary {
  var text: String
  constructor(number: Int) : super(number) {
    this.text = ""
  }
  constructor(number: Int, text: String) : super(number) {
    this.text = text
  }
}

W procesie tworzenia obiektu klasy pochodnej wywoływany jest najpierw konstruktor klasy bazowej co ma miejsce przed inicjalizacją nadpisanych i nowych właściwości klasy pochodnej. Jeśli któraś z tych właściwości jest używana w procesie inicjalizacji klasy bazowej może to prowadzić do nieoczkiewanego zachowania lub błędu programu w czasie jego działania. Aby zapobiec takim sytuacją projektując klasę bazową należy unikać używania właściwości open w konstruktorze, inicjalizatorów właściwości oraz bloków init.

Elementy klasy

Metody oraz właściwości, które zezwalają na nadpisywanie w klasach pochodnych podobnie jak klasy wymagają słowa kluczowego open, a w miejscu ich nadpisywania adnotacji override. Nadpisane metody i właściwości stają się jednocześnie otwarte na modyfikacje (oznaczone jako open), chyba że w ich deklaracji zostanie użyty modyfikator final. Ponadto nadpisywanie właściwości może odbywać się przez inicjalizator lub właściwość z metodą dostepową, a zmienne z modyfikatorem val mogą być nadpisane jako var (lecz nie na odwrót).

//classes derived from Parent class can override text property and action1, action2 functions
open class Parent {
  open val text: String = "parent"
    get() = field.capitalize()
  open fun action1() { print("base action1") }
  open fun action2() { print("base action2") }
  fun showText() { print(text) }
}

//overriding properties can be part of the primary constructor
//any class can derived from Child class because it's not open
//but if Child class will be open then classes derived can override only action1
class Child(final override var text: String) : Parent() {
  override fun action1() { print ("overriden action1") }
  final override fun action2() { print ("final overriden action2") }
}

//execution
var parent = Parent()
var child = Child("child")
parent.showText() //Parent
child.showText() //child
parent.action1() //base action1
child.action1() //overriden action1

Wielokrotne dziedziczenie

Podobnie jak w języku C++ (przeciwnie do Java) w Kotlin możliwe jest wielokrotne dziedziczenie. Klasa pochodna może wywoływać funkcje i właściwości klasy bazowej poprzez użycie słowa kluczowego super. W przypadku, gdy klasa dziedziczy wiele implementacji tego samego elementu klasy wówczas musi go nadpisać, a aby odwołać się do implementacji konkretnej klasy bazowej należy użyć instrukcji super<NazwaKlasy>.

open class A {
  open fun action1() { print("action1 A") }
}

open class B {
  open fun action1() { print("action1 B") }
  open fun action2() { print("action2 B") }
}

class C() : A(), B() {
  override fun action1() { //action1 fun must be overriden
    super<A>.action1()
    print(" from C")
  }
  fun action3() { print("action3 C") }
}

//execution
var a = A()
var b = B()
var c = C()
a.action1() //action1 A
b.action1() //action1 B
c.action1() //action1 A from C
c.action2() //action2 B
c.action3() //action3 C

Klasa abstrakcyjna

Klasy oraz jej elementy mogą być w Kotlin abstrakcyjne poprzez zadeklarowanie ich jako abstract. Jeśli klasa jest abstrakcyjna wówczas nie może posiadać żadnej instancji, natomiast funkcja abstrakcyjna nie posiada implementacji. Klasy abstrakcyjne są automatycznie oznaczone jako open. W przeciwieństwie do Java klasa abstrakcyjna nie musi posiadać elementu oznaczonego jako abstract. Klasa dziedzicząca musi nadpisać wszystkie abstrakcyjne elementy klasy bazowej.

abstract class Abstraction {
  fun action1() { print("abstract action1") }
  abstract fun action2() //must be overriden
}
open class Concrete : Abstraction() {
  override fun action2() { print("action2 implementation") }
}

Interfejsy

Interfejsy w Kotlin podobnie jak w Java wprowadzają poziom abstrakcji w implementacji oraz sprawiają, że od grupy różnego typu obiektów można oczekiwać wspólnego zachowania. Deklaruje się je za pomocą słowa kluczowego interface. W przeciwieństwie do klas abstrakcyjnych nie przechowują stanu. Mogą zawierać deklaracje metod abstrakcyjnych i metody z domyślną implementacją, a także właściwości abstrakcyjne lub właściwości z implementacją akcesorów. Klasa implementująca interfejs musi nadpisać wszystkie elementy abstrakcyjne interfejsów, które nie posiadają implementacji.

interface SomeInterface {
  val text: String //is abstract so must be overriden
  fun action1() //must be implement
  fun action2() {
   print(text + " from interface implementation")
  }
}

class SomeClass : SomeInterface {
  override val text: String = "value"
  override fun action1() {
    print("action1 implementation")
  }
}

var obj: SomeInterface = SomeClass()
obj.action1() //action1 implementation
obj.action2() //value from interface implementation

Interfejs może również dziedziczyć po innych interfejsach i tak samo jak w przypadku dziedziczenia klas, klasa implementująca interfejsy o tych samych elementach musi je nadpisać, a aby odwołać się do implementacji konkretnego interfejsu należy użyć instrukcji super<NazwaInterfejsu>.

interface IA {
  fun action1() //this is abstract
  fun action2() { print("action2 IA") }
}

interface IB : IA {
  fun action3() { print("action3 IB") }
}

interface IC {
  fun action2() { print("action2 IC") }
}

class ClassInterface : IA, IC {
  override fun action1() { print("action1 ClassInterface") }
  override fun action2() { 
    super<IC>.action1()
    print(" from ClassInterface") 
  }
}

var obj: IB = ClassInterface()
obj.action1() //action1 ClassInterface
obj.action2() //action2 IA from ClassInterface
obj.action3() //action3 IB

Rozszerzenia

Kotlin dostarcza mechanizmu deklaracji rozszerzenia (extensions), które umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności klas (funkcje i właściwości) bez ich dziedziczenia czy stosowania wzorca typu Dekorator. Nierzadko są one wykorzystywane jako alternatywa dla klas typu Utils. Aby zadeklarować funkcję lub właściwość należy poprzedzić jej nazwę typem odbiorcy rozszerzenia. W ten sam sposób można deklarować i wywołać rozszerzenia dla companion object. Słowo kluczowe this odnosi się do bieżącego obiektu odbiorcy. Typ odbiorcy rozszerzenia może także nullable.

fun Int?.multiply(number: Int): Int {
  if(this == null) return 0
  return this*number //autocast to non-null
}
val String.even: Boolean
  get() = length%2 == 0

var number: Int = 5
var text: String = "text"
print(number.multiply(3)) //15
print(text.even) //true

Rozszerzenia nie modyfikują ani nie rozszerzają klasy, są wywoływane statycznie i związane są z typem wyrażenia dla którego wywoływana jest funkcja, a nie typem argumentu. Rozszerzenie o tej samej sygnaturze co członek klasy nie powoduje jego nadpisania.

open class A
class B: A()
class C {
  fun show() = print("member")
}
fun A.show() = print("A")
fun B.show() = print("B")
fun C.show() = print("extension")
fun showInfo(obj: A) = obj.show()

showInfo(B()) //A printed
C().show() //member printed

Rozszerzenia dla jednej klasy mogą być definiowane w ciele innej klasy co sprawia, że stają się członkiem klasy. Co więcej mogą być one zadeklarowane jako open i nadpisane w klasach pochodnych. Instancja klasy w której jest definiowane rozszerzenie nazywa się dispatch receiver, a obiekt typu odbiornika extension receiver.

class ExtensionReceiver {
  fun work() { print("some work") }
}
open class DispatchReceiver {
  fun action() { print("ExtensionReceiver.action() from dispatch receiver class") }
  open fun ExtensionReceiver.action() {
    work() //from ExtensionReceiver class
    println("")
    this@DispatchReceiver.action()
  }
  fun caller(obj: ExtensionReceiver) {
    obj.action()
  }
}
class DerivedClass: DispatchReceiver() {
  override fun ExtensionReceiver.action() {
    print("ExtensionReceiver.action() function from derived class")
  }
}

var extension = ExtensionReceiver()
var dispatch = DispatchReceiver()
var derived = DerivedClass()
dispatch.caller(extension) //some work ExtensionReceiver.action() from dispatch receiver class
derived.caller(extension) //ExtensionReceiver.action() function from derived class