Budowniczy

Wzorce projektowe

  |   9 min czytania

Zastosowanie

Budowniczy (ang. Builder) (wzorzec kreacyjny) rozdziela sposób tworzenia obiektów od ich reprezentacji. Dzieli proces wytwórczy obiektu na etapy. Każdy z etapów może być zaimplementowany na wiele sposobów co umożliwia tworzenie różnych reprezentacji obiektów tej samej klasy. Dzięki zastosowaniu podejścia odwrócenia zależności zmiana sposobu tworzenia obiektów jest elastyczna i odbywa się niskim kosztem. Ponadto kod jest łatwiejszy w testowaniu, utrzymaniu, zapewnieniu obsługi wyjątków oraz zapobiega duplikacji. Wzorzec ten działa na podobnej zasadzie co plan budowy. Dyrektor odpowiedzialny za całą budowę zleca wykonanie poszczególnej pracy konkretnym Budowniczym. W efekcie połączenia ich pracy powstaje finalny Produkt. Mówiąc o wzorcu Budowniczy nie sposób nie wspomnieć o jego odmianie tzw. Fluent Builder. Jego rola sprowadza się do tworzenia obiektów (z dużą ilością parametrów) w czytelny sposób poprzez zastępienie konstruktora.

Ograniczenia

Stosowanie wzorca wymusza tworzenie konkretnego Budowniczego dla każdego typu Produktu co zwiększa ilość klas. Ponadto nie ma gwarancji inicjalizacji pól klasy, a Wstrzykiwanie Zależności może być utrudnione.

Użycie

Budowniczy używany jest w implementacji złożonych obiektów (kompozytów), które mogą być budowane na różne sposoby, a ich inicjalizacja jest procesem wieloetapowym. Zastosowanie wzorca pozwala uniknąć tworzenia super klasy o rozbudowanej odpowiedzialności. Wykorzystywany jest w inicjalizacji kompozytów w wielu bibliotekach zewnętrznych oraz także systemowych. W sytuacjach, gdy konstruktor klas ma długą listę parametrów (ok 5) należy rozważyć zastosowanie Fluent Builder.

Implementacja

W klasycznej wersji wzorca obiekt klasy Director zleca wykonanie produktu (Product) konkretnemu builderowi (ConcreteBuilder) nadzorując jego pracę. Director przechowuje referencje do Buildera i w momencie budowania produktu wywołuje na nim poszczególne operacje. Każdy budowniczy implementuje wspólne zachowania abstrakcyjnej klasy Builder lub interfejsu, tworząc produkt na swój określony sposób. Builder zawiera referencję do produktu i zwraca go nadzorcy w momencie zakończenia pracy.

Budowniczy diagram

Poniższy listing przedstawia implementacje klasycznej postaci wzorca Budowniczy.

public class Product {
	
  private String part1;
  private String part2;

  public void setPart1(String part1) {
  	this.part1 = part1;
  }

  public void setPart2(String part2) {
  	this.part2 = part2;
  }
}

public abstract class Builder {
  
  protected Product product;

  public Product getProduct() {
  	return product;
  }

  public abstract void buildPart1();
  public abstract void buildPart2();
}

public class ConcreteBuilder extends Builder {
  
  public void buildPart1() {
  	product.setPart1("oval");
  }

  public void buildPart2() {
  	product.setPart2("green");
  }
}

public class Director {
	
  private Builder builder;

  public Director(Builder builder) {
    this.builder = builder;
  }

  public Product build() {
    builder.buildPart1();
    builder.buildPart2();
    return builder.getProduct();
  }
}

Klient korzystając z nadzorcy wykorzystuje zaimplementowany wzorzec w następujący sposób.

Builder concreteBuilder = new ConcreteBuilder();
Director director = new Director(concreteBuilder);
Product product = director.build();

W wersji Fluent Builder, instancja klasy Product tworzona jest poprzez wywołanie statycznej klasy Builder. Stosując ten sposób tworzenia obiektów, należy zadbać o inicjalizacje wszystkich wymaganych pól oraz jej kolejność. Poniższy listing pokazuje podstawową implementacje wzorca w wariancie Fluent Builder.

public class Product {
  
  private String part1;
  private String part2;

  private Product(Builder builder) {
    this.part1 = builder.part1;
    this.part2 = builder.part2;
  }

  public static class Builder {
    
    private String part1;
    private String part2;

    public Builder part1(String part1) {
      this.part1 = part1;
      return this;
    }
    
    public Builder part2(String part2) {
      this.part2 = part2;
      return this;
    }

    public Product build() {
      return new Product(this);
    }
  }
}

Dzięki takiemu zabiegowi zamiast tworzyć obiekt poprzez wywołanie jego konstruktora można posłużyć się jego budowniczym.

Product product = new Product.Builder()
    .part1("oval")
    .part2("green")
    .build();

Przykład

Aplikacja wspomaga pracowników sieci gastronomicznej w przyjmowaniu i wydawaniu zamówień. Pracownik obsługi Staff wybiera na ekranie wskazane przez klienta zdefiniowane zestawy obiadowe Meal. Sztab kucharzy Cook w którym każdy specjalizuje się w konkretnym daniu otrzymuje listę zamówień do realizacji. Po przygotowaniu posiłku przekazuje go do obsługi, a stamtąd trafia ono do klienta. Poniższy listing przedstawia sposób realizacji składania zamówień przy użyciu Budowniczego.

public class Meal {

  private Burger burger;
  private Beverage beverage;
  private Extra extra;

  public void addBurger(Burger burger) {
    this.burger = burger;
  }

  public void addBeverage(Beverage beverage) {
    this.beverage = beverage;
  }

  public void addExtra(Extra extra) {
    this.extra = extra;
  }
}

public abstract class Cook {

  protected Meal meal;

  public Meal getMeal() {
    return meal;
  }

  public abstract void prepareBurger();
  public abstract void prepareBeverage();
  public abstract void prepareExtra();
}

public class BigMeal extends Cook {

  @Override
  public void prepareBurger() {
    meal.addBurger(new Burger("Bacon Burger"));
  }

  @Override
  public void prepareBeverage() {
    meal.addBeverage(new Beverage("Lager Beer"));
  }

  @Override
  public void prepareExtra() {
    meal.addExtra(new Extra("French fries"));
  }
}

public class KidsMeal extends Cook {

  @Override
  public void prepareBurger() {
    meal.addBurger(new Burger("Cheeseburger"));
  }

  @Override
  public void prepareBeverage() {
    meal.addBeverage(new Beverage("Orange Juice"));
  }

  @Override
  public void prepareExtra() {
    meal.addExtra(new Extra("Apple"));
  }
}

public class Staff {

  private Cook builder;

  public Staff(Cook builder) {
    this.builder = builder;
  }

  public Meal makeMeal() {
    builder.prepareBurger();
    builder.prepareBeverage();
    builder.prepareExtra();
    return builder.getMeal();
  }
}

Dodatkowo klient może skomponować swój własny zestaw. W tym celu pracownik obsługi ręcznie wybiera produkty. Poniższy listing przedstawia implementację manualnego tworzenia zestawu przy użyciu Fluent Builder.

public class SpecificMeal {

  private Burger burger;
  private Beverage beverage;
  private Extra extra;

  private SpecificMeal(Chef chef) {
    this.burger = chef.burger;
    this.beverage = chef.beverage;
    this.extra = chef.extra;
  }

  public static class Chef {

    private Burger burger;
    private Beverage beverage;
    private Extra extra;

    public Chef prepareBurger(Burger burger) {
      this.burger = burger;
      return this;
    }
    
    public Chef prepareBeverage(Beverage beverage) {
      this.beverage = beverage;
      return this;
    }
    
    public Chef prepareExtra(Extra extra) {
      this.extra = extra;
      return this;
    }

    public SpecificMeal makeMeal() {
      return new SpecificMeal(this);
    }
  }
}

Proces wyboru zestawów wygląda następująco.

Staff john = new Staff(new BigMeal());
Meal definedMeal = john.makeMeal();
SpecificMeal specificMeal = new SpecificMeal.Chef()
    .prepareBurger(new Burger("Double Cheesburger"))
    .prepareBeverage(new Beverage("Cola"))
    .prepareExtra(new Extra("Onion Rings"))
    .makeMeal();
//give meals to client

Biblioteki

Wiele bibliotek zewnętrznych jak np.: Retrofit czy elementów systemu np.: AlertDialog, Notification korzysta z Budowniczego. Jednakże do samej implementacji wzorca przeważnie nie używa się bibliotek. Metoda append klas StringBuilder oraz StringBuffer mogą być przykładem realizacji wzorca Budowniczy w Javie.