Interpreter

Wzorce projektowe

  |   8 min czytania

Zastosowanie

Interpreter (ang. Interpreter) (wzorzec behawioralny) jest sposobem na zdefiniowanie oraz dokonanie oceny gramatyki języka interpretowanego. Wzorzec oparty jest o hierarchię wyrażeń (symboli terminalnych i nieterminalnych) i na podstawie struktury drzewa zbudowanych zasad przeprowadzana jest interpretacja wyrażenia wejściowego. W rezultacie otrzymywane jest wyrażenie wyjściowe, podejmowana jest akcja lub zmienia się stan obiektu.

Ograniczenia

W przypadku żłożonej gramatyki może powstać zbyt wiele klas (przynajmniej jedna dla każdej reguły). Takie gramatyki są trudne do zarządzania i utrzymania. Jako alternatywe należy rozważyć zastosowanie parsera.

Użycie

Wzorzec Interpreter wykorzystywany jest w celu interpretowania zdań zapisanych w pewnym języku o prostej gramatyce, które mogą przyjąć reprezentacje drzewa składniowego. Interpreter może być użyty w konwerterach notacji, przetwarzaniu języka naturalnego (wyrażenia regularne), automatach formalnych (kompilatory) czy też w logice (sprawdzanie poprawności reguł).

Implementacja

Klasy wyrażeń implementują interfejs Expression w taki sposób, aby móc zinterpretować wyrażenie wejściowe i przekstałcić je na odpowiednie wyrażenie wyjściowe. Implementacja powinna być odporna na błędny format wprowadzonego zapytania. Klasy wyrażeń mogą być symbolami terminalnymi i nieterminalnymi.

Interpreter diagram

Poniższy listing przedstawia implementacje wzorca Interpreter dla koniukcji wyrażeń.

public class TerminalExpression implements Expression {
	
  //some fields
  private String data;

  @Override
  public boolean interpret(Context context) {
    //do something specific for TerminalExpression e.g. contains text
    return context.getText().contains(data);
  }
}

public class NonTerminalExpression implements Expression {
	
  private TerminalExpression expression1;
  private TerminalExpression expression2;

  public NonTerminalExpression(TerminalExpression expr1, TerminalExpression expr2) {
    this.expression1 = expr1;
    this.expression2 = expr2;
  }

  @Override
  public boolean interpret(Context context) {
    //do something specific for NonTerminalExpression e.g. AndExpression
    return expression1.interpret(context) && expression2.interpret(context);
  }
}

interface Expression {
	
  boolean interpret(Context context);
}

public class Context {
	
  //some fields
  private String text;

  //constructor and methods
  public Context(String text) {
    this.text = text;
  }

  public String getText() {
    return text;
  }
}

Klient tworzy reguły wykorzystując klasy wyrażeń. Następnie wprowadza dane dla których sprawdzane są reguły.

//create concrete rule based on brothers expression rule
Expression areBrothers = getBrothersExpression("Jack", "Johnnie");

//check if input implements the rule
areBrothers.interpret("Jack is Johnnie's brother"); //true
areBrothers.interpret("Jack has one brother. His name is John"); //false

//brothers expression rule
public static Expression getBrothersExpression(String name1, String name2) {
  Expression person1 = new TerminalExpression(new Context(name1));
  Expression person2 = new TerminalExpression(new Context(name2));
  Expression brother = new TerminalExpression(new Context("brother"));

  Expression names = new NonTerminalExpression(person1, person2);
  return new NonTerminalExpression(names, brothers);
}

Przykład

Aplikacja GuessColor jest grą w której sprawdzane są umiejętności znajomości kolorów zapisanych heksadecymalnie. Gracz na wejściu otrzymuje informacje o kolorach w formacie szesnastkowym i przed upływem ustalonego czasu ma za zadanie odgadnąć ich reprezentacje w notacji RGB lub na odwrót (z zapisu RGB odgaduje format heksadecymalny). W celu dokonania tłumaczeń między formatami zastosowano wzorzec Interpreter.

public class HexToRgb implements Expression {

  @Override
  public String interpret(String number) {
    Pattern pattern = Pattern.compile("#([0-9a-f]{6}", Pattern.CASE_INSENSITIVE);
    Matcher matcher = pattern.matcher(number);
    if (matcher.matches()) {
      Expression hexToInt = new HexToInt();
      String red = hexToInt.interpret(number.substring(1,3));
      String green = hexToInt.interpret(number.substring(3,5));
      String blue = hexToInt.interpret(number.substring(5,7));
      if(!red.contains("Invalid") && !green.contains("Invalid") && !blue.contains("Invalid"))
        return "#" + red + green + blue;
      else
        return "Invalid input. Should be #rrggbb";
    }
    else
      return "Invalid input. Should be #rrggbb";
  }
}

public class RgbToHex implements Expression {

  @Override
  public String interpret(String number) {
    Pattern pattern = Pattern.compile("rgb *\\( *([0-9]+), *([0-9]+), *([0-9]+) *\\)");
    Matcher matcher = pattern.matcher(number);
    if (matcher.matches()) {
      Expression intToHex = new IntToHex();
      String red = intToHex.interpret(matcher.group(1));
      String green = intToHex.interpret(matcher.group(2));
      String blue = intToHex.interpret(matcher.group(3));
      if(!red.contains("Invalid") && !green.contains("Invalid") && !blue.contains("Invalid"))
        return "rgb(" + red + green + blue + ")";
      else
        return "Invalid input. Should be rgb(int, int, int)";
    }
    else
      return "Invalid input. Should be rgb(int, int, int)";
  }
}

public class HexToInt implements Expression {

  @Override
  public String interpret(String number) {
    Pattern pattern = Pattern.compile("([0-9a-f]{2}", Pattern.CASE_INSENSITIVE);
    Matcher matcher = pattern.matcher(number);
    if (matcher.matches()) {
      return Integer.parseInt(number, 16);
    }
    else
      return "Invalid input. Should be [0-9a-f]{2}";
  }
}

public class IntToHex implements Expression {

  @Override
  public String interpret(String number) {
    Pattern pattern = Pattern.compile("([0-9]{1,3}");
    Matcher matcher = pattern.matcher(number);
    if (matcher.matches() && Integer.parseInt(number) <= 255) {
      return Integer.toHexString(number);
    else
      return "Invalid input. Should be a number between 0-255";
  }
}

interface Expression {
	
  String interpret(String number);
}

Na podstawie wylosowanych kolorów, gracz próbuje zgadnąć ich zapis w formacie heksadecymalnym lub RGB.

//user starts the game
Expression rgbToHex = new RgbToHex();
Expression hexToRgb = new HexToRgb();

//user solves the tasks
rgbToHex.interpret("rgb(50, 100, 200)"); //interpreted as #3264C8
hexToRgb.interpret("#123ABC"); //interpreted as rgb(18,58,188)

Biblioteki

Przykładem realizacji wzorca Interpreter w standardowym pakiecie Java są wszystkie implementacje klasy Format jak np.: DateFormat, NumberFormat oraz klasa wyrażeń regularnych Pattern.