ViewHolder

Wzorce projektowe

  |   8 min czytania

Zastosowanie

ViewHolder (ang. ViewHolder) (wzorzec kreacyjny) ma za zadanie zoptymalizować proces renderowania widoku kolekcji elementów poprzez ponowne użycie obiektów istniejących widoków. W trakcie przewijania listy dla każdego elementu kolekcji wywoływana jest kosztowna operacja wiązania widoku findViewById. W efekcie wzrasta zużycie zasobów, powstaje więcej obiektów widoku niż to w danej chwili potrzebne, a także przewijanie listy nie jest płynne. ViewHolder likwiduje wspomniane problemy. Przechowuje referencję do związanych instancji widoku w postaci obiektu typu ViewHolder i w razie potrzeby udostępnia je do ponownego użycia. Ilość stworzonych obiektów ViewHolder jest zależna od wielkości ekranu urządzenia i wynosi mniej więcej tyle ile maksymalnie może zostać wyświetlonych elementów w widoku (naraz bez przewijania).

Ograniczenia

Wykorzystanie wzorca ViewHolder nieznacznie zwiększa poziom skomplikowania.

Użycie

Wzorzec używany jest w widokach kolekcji w celu optymalizacji zużycia zasobów pamięci urządzenia. Dla niewielkich kolekcji (mieszczących się w całości na ekranie) różnica w wydajności może nie występować lub być niezauważalna, jednakże gdy nie mieszczą się one na ekranie i możliwe jest przewinięcie listy wówczas skok wydajności jest zauważalnym gołym okiem.

Implementacja

Wewnętrzna klasa ViewHolder przechowuje referencję do obiektów widoku View. Referencje są ustawiane w klasie adaptera bezpośrednio na obiekcie viewholder lub przekazywany jest cały widok do konstruktora ViewHolder, który sam dba o związanie obiektów widoku. Klasa Adapter wykorzystuje obiekt typu ViewHolder do pobrania referencji i przekazania danych do widoków.

ViewHolder diagram

W celu uproszczenia idei wzorca ViewHolder przedstawiona poniżej implementacja dedykowania jest dla widoku kolekcji typu ListView oraz klasy adaptera rozszerzającego BaseAdapter. Jednakże zalecane jest wykorzystanie widoku kolekcji RecyclerView wraz implementacją klasy rozszerzającej RecyclerView.Adapter.

public class ItemAdapter extends BaseAdapter {

  private List<Item> items;

  public ItemAdapter(List<Item> items) {
    this.items = items;
  }

  class ViewHolder {

    private TextView textView;
    private ImageView imageView;
  }

  @Override
  public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
    ViewHolder viewHolder;

    //check if received view has been inflated before
    if(convertView == null) {
      //get layout to inflate
      LayoutInflater inflater = LayoutInflater.from(getContext());
      convertView = inflater.inflate(R.layout.item, parent, false);
      viewHolder = viewHolder(convertView);

      //inflate views into viewHolder
      viewHolder.textView = convertView.findViewById(R.id.textView);
      viewHolder.imageView = convertView.findViewById(R.id.imageView);
      convertView.setTag(viewHolder);
    }
    else {
      //receive inflated view from memory
      viewHolder = (ViewHolder) convertView.getTag();
    }

    //set data into views
    Item item = items.get(position);
    viewHolder.textView.setText(item.getText());
    viewHolder.imageView.seImageResource(item.getImage());

    return convertView;
  }

  //here should be other adapter methods override from superclass
}

Aktywność lub fragment tworzą tworzą widok listy do którego przekazany jest adapter z danymi kolekcji wykorzystujący ViewHolder.

//some activity or fragment lifecycle methods
//this work can be done in e.g. in onCreate or onCreateView

//create or get some collection
List<Item> items = new ArrayList<>();
items.add(new Item("Item1", R.drawable.image1));
items.add(new Item("Item2", R.drawable.image2));
items.add(new Item("Item3", R.drawable.image3));
//more and more items

//insert adapter with ViewHolder into ListView
ListView listView = findViewById(R.id.listView);
ItemAdapter adapter = new ItemAdapter(items);
listView.setAdapter(adapter);

Przykład

Aplikacja FoodDeliver umożliwia użytkownikom dokonanie zamówienia dostawy jedzenia z wybranej restauracji. Wiele widoków aplikacji (w tym widok pozycji menu z danej restauracji) wykorzystuje mechanizm widoku przewijalnej listy. W celu optymalizacji wydajności działania listy do realizacji tego zadania użyto kontrolkę RecyclerView wraz z implementacją ViewHolder.

public class FoodAdapter extends RecyclerView.Adapter<FoodAdapter.ViewHolder> {

  private Context context;
  private List<Food> items;

  public FoodAdapter(Context context, List<Food> items) {
    this.context = context;
    this.items = items;
  }

  class ViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {

    private ImageView imageView;
    private TextView nameView;
    private TextView priceView;
    private Button cartButton;

    ViewHolder(View view) {
      super(view);
      imageView = view.findViewById(R.id.food_image);
      nameView = view.findViewById(R.id.food_name);
      priceView = view.findViewById(R.id.food_price);
      cartButton = view.findViewById(R.id.food_cart);
    }

    public void setData(Food item) {
      Picasso.with(context).load(item.getImageUrl()).into(imageView);
      nameView.setText(item.getName());
      priceView.setText(item.getPrice() + " PLN");
      cartButton.setOnClickListener(v -> addToCart(item));
    }
  }

  @Override
  public FoodAdapter.ViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
    View view = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate(R.layout.food_item, parent, false);
    return new FoodAdapter.ViewHolder(view);
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(@NonNull FoodAdapter.ViewHolder holder, int position) {
    Food item = items.get(position);
    holder.setData(item);
  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    return items.size();
  }

  private void addToCart(Food item) {
    //add dish to cart action
  }
}

Aktywność lub fragment pobierają dane z serwera o dostępnych pozycjach menu. Następnie tworzony jest adapter, który jest przekazywany do widoku kolekcji RecyclerView.

//user chose restaurant and goes to dishes selection screen
//app receives data from server for choosen restaurant and load into items collection
List<Food> items = new ArrayList<>();
items.add("Pizza Margherita", 15.00, "http://example.com/margherita.jpg");
items.add("Pizza Pepperoni", 18.00, "http://example.com/pepperoni.jpg");
items.add("Pizza Hawaii", 20.00, "http://example.com/hawaii.jpg");
//and more more items

//inflate layout and other lifecycle stuff
RecyclerView recyclerView = findViewById(R.id.recyclerView);

//insert adapter into recyclerView
LinearLayoutManager layoutManager = new LinearLayoutManager(getActivity());
recyclerView.setLayoutManager(layoutManager);
FoodAdapter adapter = new FoodAdapter(getActivity(), items);
recyclerView.setAdapter(adapter);
//scrolling the list is smooth and faster

Biblioteki

Użycie widoku typu RecyclerView wymusza na programiście implementację wewnętrznej klasy RecyclerView.ViewHolder. Realizacja wzorca w starszych widokach kolekcji np.: ListView, GridView jest opcjonalna.