Odwiedzający

Wzorce projektowe

  |   14 min czytania

Zastosowanie

Odwiedzający (ang. Visitor) (wzorzec behawioralny) ma za zadanie odsperować implementację algorytmu od struktury istniejących klas bez konieczności modyfikacji ich bieżącego kodu. Klasy rozszerzone o nową funkcjonalność akceptują obiekt Odwiedzającego (parametr implementowanej metody) i przenoszą na niego odpowiedzialność realizacji zadania. Obiekt Odwiedzający dostarcza implementacje algorytmu zgodnie z typem obiektu Odwiedzonego, który został przekazany jako parametr (double dispatch). Dodanie funkcjonalności do klas wymaga minimalnego nakładu zmian bez modyfikacji ich aktualnej struktury oraz logiki, a implementacja obiektów Odwiedzających może być wymienna.

Ograniczenia

Należy unikać stosowania wzorca w przypadku niestabilnej, często zmieniającej się struktury i hierarchii klas, ponieważ zmiany te pociągają za sobą modyfikację klas Odwiedzających. Co więcej wzorzec narusza hermetyzację komponentów.

Użycie

Odwiedzający ma zastosowanie w sytuacjach, gdy wymagane jest dodanie funkcjonalności dla zbioru klas, a modyfikacja struktury istniejących klas jest utrudniona lub niedozwolona.

Implementacja

Klasy które wymagają rozszerzenia o nową funkcjonalność implementują interfejs Element. W metodzie akceptującej wizytację obiektu typu Visitor, przekazują referencje do własnej instancji i delegują wykonanie zadania obiektowi Odwiedzającemu. Klasy obiektów Odwiedzających implementują interfejs Visitor, dostarczając realizację tego samego zadania dla różnych typów obiektów Odwiedzanych.

Odwiedzający diagram

Poniższy listing przedstawia wizytację obiektów typu Visitor dla klas typu Element.

public class Element1 implements Element {
	
  @Override
  public void accept(Visitor visitor) {
  	visitor.visit(this);
  }

  public void operation() {
  	//do some work
  }
}

public class Element2 implements Element {
	
  @Override
  public void accept(Visitor visitor) {
  	visitor.visit(this);
  }

  public void action() {
  	//do some work
  }
}

public class Element3 implements Element {
	
  @Override
  public void accept(Visitor visitor) {
  	visitor.visit(this);
  }

  public void work() {
  	//do some work
  }
}

public interface Element {

  void accept(Visitor visitor);
}

public class ConcreteVisitor1 {

  @Override
  public void visit(Element1 element) {
    //do something specific for ConcreteVisitor1
    element.operation();
  }

  @Override
  public void visit(Element2 element) {
    //do something specific for ConcreteVisitor1
    element.action();
  }

  @Override
  public void visit(Element3 element) {
    //do something specific for ConcreteVisitor1
    element.work();
  }
}

public class ConcreteVisitor2 {

  @Override
  public void visit(Element1 element) {
    element.operation();
    //do something specific for ConcreteVisitor2
  }

  @Override
  public void visit(Element2 element) {
    element.action();
    //do something specific for ConcreteVisitor2
  }

  @Override
  public void visit(Element3 element) {
    element.work();
    //do something specific for ConcreteVisitor2
  }
}

interface Visitor {

  void visit(Element1 element);
  void visit(Element2 element);
  void visit(Element3 element);
}

Klient dokonuje realizacji zadania poprzez wybór obiektu Odwiedzającego i wywołaniu metody akceptacji dla kolekcji elementów Odwiedzanych.

//create some elements
List<Element> elements = new ArrayList();
elements.add(new Element1());
elements.add(new Element2());
elements.add(new Element3());

//choose visitor
Visitor visitor = new ConcreteVisitor1();
for(Element element : elements)
  element.accept(visitor); //do specific job for ConcreteVisitor1

//change visitor type
visitor = new ConcreteVisitor2();
for(Element element : elements)
  element.accept(visitor); //do specific job for ConcreteVisitor2

Przykład

Księgarnia korzysta z oprogramowania Bookstore, które umożliwia zarządzanie aktualnym stanem zbiorów książek, filmów oraz gier komputerowych. Księgarnia chciałaby umożliwić czytelnikom sprawdzanie stanu swoich dostępnych zasobów przez internet. Ponadto dział techniczny zgłosił potrzebę dostępu do informacji o zasobach księgarni w formacie json. Ze względu na brak finansów oraz czasu niezbędnych do przetestowania potencjalnych zmian, dyrektor działu technicznego nie wyraził zgody na silną modyfikacje bieżącego kodu. Z myślą o niskim koszcie modyfikacji oraz rozszerzeniu generowanych plików o nowy format, programista podjął decyzję o wykorzystaniu wzorca Odwiedzający. Poniższy listing przedstawia zmiany dokonane w bieżącym kodzie poprzez implementacje interfejsu Product w klasach zasobów.

public class Book implements Product {

  //fields and constructor
  //title, volume, description, author, isbn, pages

  //the only change
  @Override
  public void generateFile(FileGenerator visitor) {
    visitor.createFile(this);
  }

  //getter methods
  //other methods
}

public class Film implements Product {
	
  //fields and constructor
  //title, description, director, scenario, actors, years

  //the only change
  @Override
  public void generateFile(FileGenerator visitor) {
    visitor.createFile(this);
  }

  //getter methods
  //other methods
}

public class Game implements Product {

  //fields and constructor
  //title, description, producer, budget

  //the only change
  @Override
  public void generateFile(FileGenerator visitor) {
    visitor.createFile(this);
  }

  //getter methods
  //other methods
}

interface Product {

  void accept(FileGenerator visitor);
}

Implementacja sposobu generowania plików została stworzona poza bieżącym kodem co prezentuje poniższy listing.

public class HtmlGenerator implements FileGenerator {

  @Override
  public void createFile(Book element) {
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    builder.append("<html>").append("<head>");
    builder.append("<title>").append(element.getTitle()).append("</title>")
    builder.append("</head>").append("<body>");
    builder.append("<h1>").append(element.getTitle()).append("</h1>");
    builder.append("<h2>").append(element.getVolume()).append("</h2>");
    builder.append("<h3>").append(element.getAuthor()).append("</h3>");
    builder.append("<p>").append(element.getDescription()).append("</p>");
    builder.append("<p>Pages: ").append(element.getPages()).append("</p>");
    builder.append("<p>ISBN: ").append(element.getIsbn()).append("</p>");
    builder.append("</body>").append("</html>");
    String fileName = element.getTitle() + "_" + element.getVolume() + ".html";
    FileManager.write(fileName, builder.toString());
  }

  @Override
  public void createFile(Film element) {
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    builder.append("<html>").append("<head>");
    builder.append("<title>").append(element.getTitle()).append("</title>")
    builder.append("</head>").append("<body>");
    builder.append("<h1>").append(element.getTitle()).append("</h1>");
    builder.append("<h2>").append(element.getDirector())).append("</h2>");
    builder.append("<h3>").append(element.getScenario()).append("</h3>");
    for(Actor actor : element.getActors())
      builder.append("<h4>").append(actor.getName()).append("(").append(actor.getRole()).append(")");
    builder.append("<p>Year production: ").append(element.getYear()).append("</p>");
    builder.append("</body>").append("</html>");
    String fileName = element.getTitle() + ".html";
    FileManager.write(fileName, builder.toString());
  }

  @Override
  public void createFile(Game element) {
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    builder.append("<html>").append("<head>");
    builder.append("<title>").append(element.getTitle()).append("</title>")
    builder.append("</head>").append("<body>");
    builder.append("<h1>").append(element.getTitle()).append("</h1>");
    builder.append("<h2>").append(element.getProducer()).append("</h2>");
    builder.append("<p>").append(element.getDescription()).append("</p>");
    builder.append("<p>Budget: ").append(element.getBudget()).append("</p>");
    builder.append("</body>").append("</html>");
    String fileName = element.getTitle() + ".html";
    FileManager.write(fileName, builder.toString());
  }
}

public class JsonGenerator implements FileGenerator {

  @Override
  public void createFile(Book element) {
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    builder.append("{"));
    builder.append("title:").append("\"").append(element.getTitle()).append("\",");
    builder.append("volume:").append(element.getVolume()).append(",");
    builder.append("author:").append("\"").append(element.getAuthor()).append("\",");
    builder.append("description:").append("\"").append(element.getDescription()).append("\",");
    builder.append("pages:").append(element.getPages()).append(",");
    builder.append("isbn:").append("\"").append(element.getIsbn()).append("\"};");
    String fileName = element.getTitle() + "_" + element.getVolume() + ".json";
    FileManager.write(fileName, builder.toString());
  }

  @Override
  public void createFile(Film element) {
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    builder.append("{"));
    builder.append("title:").append("\"").append(element.getTitle()).append("\",");
    builder.append("director:").append("\"").append(element.getDirector()).append("\",");
    builder.append("scenario:").append("\"").append(element.getScenario()).append("\",");
    builder.append("actors:").append("[");
    for(int i=0; i<=element.getActors().size()-1; i++) {
      builder.append("\"").append(actor.getName() + "(" + actor.getRole() + ")").append("\"")
      if(i != element.getActors().size()-1)
        builder.append(",");
    }
    builder.append("],")
    builder.append("year:").append(element.getYear()).append("};");
    String fileName = element.getTitle() + ".json";
    FileManager.write(fileName, builder.toString());
  }

  @Override
  public void createFile(Game element) {
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    builder.append("{"));
    builder.append("title:").append("\"").append(element.getTitle()).append("\",");
    builder.append("producer:").append("\"").append(element.getProducer()).append("\",");
    builder.append("description:").append("\"").append(element.getDescription()).append("\",");
    builder.append("budget:").append(element.getBudget()).append("};");
    String fileName = element.getTitle() + "_" + element.getVolume() + ".json";
    FileManager.write(fileName, builder.toString());
  }
}

public interface FileGenerator {

  void createFile(Book element);
  void createFile(Film element);
  void createFile(Game element);
}

Dział techniczny korzystając z modyfikacji oprogramowania generuje pliki html oraz json dla wybranych zasobów.

//get resources from database
List<Product> products = new ArrayList();

//add books
product.add(new Book("Hobbit", 1, "Description", "J.R.R. Tolkien", "15515377", 320));

//add films
List<Actor> actors = new ArrayList();
actors.add(new Actor("Russell Crowe", "Maximus"));
actors.add(new Actor("Joaquin Phoenix", "Kommodus"))
product.add(new Film("Gladiator", "Description", "Ridley Scott", "David Franzoni", actors, 2000));

//add games
product.add(new Game("Heroes of Might and Magic III", "Description", "Ubisoft", 1000000));

//generate html files for customers
FileGenerator visitor = new HtmlGenerator();
for(Product element : products)
  element.generateFile(visitor);

//generate json files for IT
visitor = new JsonGenerator();
for(Product element : products)
  element.generateFile(visitor);

Biblioteki

Przykładem biblioteki implementującej wzorzec Odwiedzający są klasy ElementVisitor oraz Element (ze standardowego pakietu Java). Ze względu na ich generyczność, mogą być z powodzeniem zastosowane w wielu przypadkach bez konieczności tworzenia własnych interfejsów.