Polecenie

Wzorce projektowe

  |   8 min czytania

Zastosowanie

Polecenie (ang. Command) (wzorzec behawioralny) enkapsuluje żądanie wykonania określonej czynności (metody) do postaci obiektu zwanego Poleceniem. Obiekty mogą być parametryzowane w zależności od typu odbiorcy oraz rejestrowane w kolejkach wywołań czy też dziennikach zdarzeń. Klasy wywołujące polecenia są rozdzielone od klas, które je wykonują dzięki czemu obiekt wywołujący (Invoker) operacje (Command) nie musi nic wiedzieć na jej temat, ponieważ wszystkie informacje zawarte są w przekazanym obiekcie. Invoker wywołuje odpowiedni obiekt Command bez wiedzy nt sposobu jego działania, natomiast obiekt Command dostarcza implementacji żądanej operacji bez wiedzy o tym kiedy zostanie wywołana.

Ograniczenia

Zwiększa poziom skomplikowania kodu z uwagi na dużą ilość dodatkowych klas. Zapewniając możliwość cofania operacji należy liczyć się ze zwiększonym zużyciem zasobów pamięci.

Użycie

Wzorzec Polecenie wykorzystywany jest w sytuacjach, gdzie obiekt wywołujący operacje nie zna jej implementacji oraz argumentów, a jego odpowiedzialnością jest wywołanie właściwego polecenia w odpowiednim momencie (może być odroczone w czasie). Ponadto znajduje zastosowanie, gdy wymagane jest kolejkowanie lub śledzenie żądań.

Implementacja

Klasa Invoker decyduje o wyborze właściwego obiektu Command na którym wywołuje polecenie. W przypadku wymaganego kolejkowania bądź dziennika zdarzeń dodatkowo zarządza kolekcją poleceń. Klasy poleceń Command1, Command2 implementują interfejs Command poprzez delegowanie wykonania operacji do obiektu pomocniczego Receiver. Jednakże w niektórych przypadkach obiekt Receiver jest pomijany, a implementacja operacji spoczywa wyłącznie na klasie polecenia.

Polecenie diagram

Poniższy listing przedstawia sposób wywołania operacji przy użyciu wzorca Polecenie.

public class Invoker {

  //could be list of commands to provide additional history control if needed
  private Command command;

  public void setCommand(Command command) {
    this.command = command;
  }

  public void start(Command command) {
    command.execute();
  }
}

public class Command1 implements Command {

  private Receiver receiver;

  public Command1(Receiver receiver) {
    this.receiver = receiver;
  }
  
  @Override
  public void execute() {
    //run specific action by itself or using receiver
    receiver.action1();
  }
}

public class Command2 implements Command {

  private Receiver receiver;

  public Command2(Receiver receiver) {
    this.receiver = receiver;
  }
  
  @Override
  public void execute() {
    //run specific action by itself or using receiver
    receiver.action2();
  }
}

public class Receiver {
  
  //fields and constructors

  public void action1() {
    //do action
  }

  public void action2() {
    //do action
  }
}

interface Command {
  
  void execute();
}

Klient w odpowiedzi na zdarzenie przekazuje odpowiedni obiekt polecenia.

Invoker invoker = new Invoker();
Command command1 = new Command1();
Command command2 = new Command2();

//if user click something
invoker.setCommand(command1);
invoker.start();

//if user click something else
invoker.setCommand(command2);
invoker.start();

Przykład

Aplikacja bankowa BankOnline pozwala swoim klientom na wykonywania podstawowych operacji informacyjnych takich jak sprawdzanie stanu konta, wyciągów czy podsumowań. Za pośrednictwem aplikacji klient może również dokonać przelewu, zlecić operacje stałe czy wziąć pożyczkę. Operacje finansowe w zależności od ustawień użytkownika wymagają opcjonalnej autoryzacji. Klient może autoryzować każdą operacje pojedynczo lub wykonać autoryzację zbiorczą. Ze względu na możliwość tworzenia operacji i ich późniejszego zbiorczego wykonania użyty został wzorzec Polecenie.

public class AccountManager {

  private List<Order> orders = new ArrayList<>();

  public void takeOrder(Order order) {
  	//authorize
  	//if authorization success then execue order
  	order.execute();
  }

  public void takeOrders() {
  	//authorize
  	//if authorization success then execue orders
    for(Order order : orders) 
  		order.execute();
  }

  public void addOrder(Order order) {
  	orders.add(order);
  }

  public void clearOrders() {
  	orders.clear();
  }
}

public class StandingOrder implements Order {

  private OrderManager manager;
  private String recipient;
  private int amount, intervalDays;

  public StandingOrder(OrderManager manager, String recipient, int amount, int intervalDays) {
    this.manager = manager;
  }
  
  @Override
  public void execute() {
    manager.scheduleStandingOrder(recipient, amount, intervalDays);
  }
}

public class Transfer implements Order {

  private OrderManager manager;
  private String recipient, title;
  private int amount;

  public Transfer(OrderManager manager, String recipient, int amount, String title) {
    this.manager = manager;
  }

  @Override
  public void execute() {
    manager.transferMoney(recipient, amount, title);
  }
}

public class Loan implements Order {

  private OrderManager manager;
  private int amount, repaymentDays;

  public Loan(OrderManager manager, int amount, repaymentDays) {
    this.manager = manager;
  }
  
  @Override
  public void execute() {
    manager.takeLoan(amount, repaymentDays);
  }
}

public class OrderManager {

  //constructors and fields

  public void scheduleStandingOrder(String recipient, int amount, int intervalDays) {
    //do action
    Log.log("Standing order to: " + recipient + " for: " + amount + " with interval: " + intervalDays + " days");
    //save in history
  }

  public void transferMoney(String recipient, int amount, String title) {
    //do action
    Log.log("Transfer to: " + recipient + "for: " + amount + " with title: " + title);
    //save in history
  }

  public void takeLoan(int amount, int repaymentDays) {
    //do action
    Log.log("Loan for: " + amount + " to repayment until: " + manager.getRepaymentDate(repaymentDays));
    //save in history
  }

  public String getRepaymentDate(int repaymentDays) {
    return LocalDateTime.now().plusDays(repaymentDays).toString();
  }
}

interface Order {

  void execute();
}

Klient przechodzi do ekranu zlecania operacji na którym wprowadza dane i zleca ich wykonanie.

//user navigate to account's orders view
AccountManager accountManager = new AccountManager();
OrderManager orderManager = new OrderManager();

//user create and execute single order
accountManager.takeOrder(new Loan(orderManager, 10000, 90)); //authorize and execute

//user decided to create orders and authorizate all of them once
accountManager.addOrder(new Transfer(orderManager, "12 3456 7890", 500, "For trip"));
accountManager.addOrder(new Transfer(orderManager, "30 4050 6070", 500, "Auction nr 987"));
accountManager.addOrder(new StandingOrder(orderManager, "11 2222 3333", 80, "Netflix"));

//authorize and take all orders
accountManager.takeOrders();

Biblioteki

Klasa Thread oraz Runnable standardowego pakietu Java są przykładem implementacji wzorca Polecenie.